2022 Mācies nākotneiProjekts “Mācies nākotnei”

Projekta nosaukums: Mācies nākotnei (To Learn For Future) Projekta Nr.: 2022-1-LV01-KA122-SCH-000070485 Īstenošanas laiks: 01.07.2022. – 31.12.2023. Finansējums: EUR 80119,00 Projekta saturs Projekts paredz būtiski paplašināt pedagogiem pieejamo paņēmienu un metožu klāstu, izmantojot gan tradicionālos, kas savu efektivitāti pierādījuši gadu gaitā, atmetot morāli novecojušos un neefektīvos un izmantojot jaunās pieejas, ko diktē mūsdienu sabiedrības prasības. Projekta ietvaros paredzēta plaša un daudzpusīga pieredzes apmaiņa par iespējām dažādot speciālo izglītību, t.sk. bērniem ar dzirdes traucējumiem un bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem. Saturs izvēlēts piemērots pedagoģijas jomas profesionāļiem, kas strādā skolā un ir ieinteresēti izstrādāt efektīvus veidus un pieejas, kā uzlabot darbu iekļaujošajā un speciālajā izglītībā. Projekta saturs veidots, lai uzlabotu skolas pedagoģiskā personāla kvalitāti un paaugstinātu darbam nepieciešamo kompetenču līmeni.   Plānotās aktivitātes:
  • sagatavošanās kursu apmeklējumam (kursu izvēle, saziņa ar kursu organizatoriem)
  • strukturētu kursu apmeklējums saskaņā ar skolas attīstības vajadzībām
  • izglītības un kultūras iestāžu apmeklējums pēc kursu organizatoru plāna
  • sasniegto mērķu izvērtējums un mobilitātes norises analīze
  • apgūto zināšanu, prasmju un iemaņu integrēšana ikdienas darbā
  • sabiedrības informēšanas pasākumi
  Sasniedzamie rezultāti: Projektā paredzēts uzlabot skolas kā speciālās un iekļaujošās izglītības pakalpojumu nodrošinātājas darba efektivitāti Valmierā, Vidzemes reģionā un valstī. Projektā pedagogi apgūs dažādas pieejas katra skolēna motivēšanai un piederības izjūtas radīšanai. Plānots arī ar dažādu sabiedrības informēšanas pasākumu organizēšanu samazināt sabiedrībā valdošos aizspriedumus par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. VGV-AC kā prioritāte pedagogu izglītībā ir izvirzīta skolotāju kompetenču, radošuma un novatorisma spēju attīstība, kā arī padziļinātas izpratnes par skolēnu ar speciālām vajadzībām izglītošanu un iekļaušanu ne vien skolas vai Latvijas skolu, bet Eiropas skolu mērogā; plānots, ka viens no projekta rezultātiem būs pedagogu izpratnes un zināšanu paaugstināšana. Projekta koordinējošā iestāde: Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs, Leona Paegles iela 5, Valmiera, LV 4201, e-pasts [email protected], www.vgv.lv Projekta kontaktpersona: Daiga Ramata, Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs, Leona Paegles iela 5/7, Valmiera; e-pasts [email protected]