Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide

Projekta aktualitātes

  Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs piedalās projektā „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

  Projekta īstenotājs Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar: Projekta mērķis Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. Projekta īstenošanas laiks
  1. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris
  Projekta finansējuma avots Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums Nodarbinātajiem projektā pieejamie izglītošanās veidi Profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve Izglītības iestādes aktivitātes projektā Neformālās izglītības programmu īstenošana Projekta mērķa grupa Strādājošie un pašnodarbinātie:
  • Vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam - arī strādājoši pensionāri;
  • Ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
  • Jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības.
  Priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem:
  • Vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);
  • Vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši rekomendāciju mācībām NVA projektā "Atbalsts ilgākam darba mūžam",
  • Bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.
  Mācību izmaksas Mācību izmaksas 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darbinieka darba devējs Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas Pieejamais atbalsts Pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija sadarbības pašvaldībās Karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā NVA filiālē Asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti Atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu Kontaktinformācija izglītības iestādē Projekta koordinators:  Daiga Ramata, e-pasts [email protected], tel. 26423136 Sīkāka informācija www.macibaspieaugusajiem.lv Projekta īstenošanas pamats  Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē 15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa „Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi” Macibas pieaugusajiem infografiks šeit.