Nākamais solis

Projekta aktualitātes




  Projekta nosaukums: The Next Step (Nākamais solis)

  Finansējums: ASV vēstniecība Latvijā

  Norises laiks: 15.07.2020.- 31.08.2020.

  Projekta mērķi:

  * veidot sabiedrībā objektīvu izpratni par bērniem un pieaugušajiem ar speciālām vajadzībām - dažādām veselības problēmām, slimībām, to izpausmēm,

  * informēt un apmācīt dalībniekus, kā konstruktīvi veidot dialogu ar šiem cilvēkiem un viņu ģimenēm, kā sniegt atbalstu,

  * apgūt dažādus veidus, kā preventīvi strādāt ar tuvākajiem tieši iesaistītajiem cilvēkiem – kā novērst ģimeņu un pedagogu izdegšanu un kā atrast resursus,

  * veidot vienotu izpratni par personu ar speciālām vajadzībām iespēju apgūt izglītību, iekļauties darba tirgū un integrēties sabiedrībā,

  * iepazīties ar uzņēmēju piedāvātajām iespējām personām ar speciālām vajadzībām iesaistīties darba tirgū,

  * uzlabot saikni ar valsts un pašvaldības institūcijām, savstarpēji apmainoties ar informāciju par piedāvātajām iespējām un pakalpojumiem,

  * aktualizēt sadarbību ar nevalstisko sektoru,

  * aktivizēt informācijas apmaiņu starp visām ieinteresētajām pusēm,

  * rast risinājumus, kā iespēju robežās novērst personu ar speciālām vajadzībām traucējumiem diskrimināciju, izstrādājot vienotu pieeju uzņēmumos un sabiedriskās iestādēs,

  * analizēt veidus un risinājumus personu ar speciālām vajadzībām motivēšanai izglītības līmeņa paaugstināšanai, papildus prasmju apguvei.


  Mērķauditorija:

  * Valmieras pilsētas pašvaldības pārstāvji,

  * vietējo NVO pārstāvji,

  * personas ar dažādām funkcionālām iespējām,

  * bērnu un jauniešu ar dažādām funkcionālām iespējām ģimenes locekļi,

  * pedagogi, t.sk. pedagoģiskie darbinieki no Valmieras pilsētas un novadu skolām, atbalsta personāls no Valmieras un apkārtējo novadu skolām

  * pārstāvji no Latvijas Nedzirdīgo savienības Valmieras nodaļas,

  * ārstāvji no uzņēmējdarbības vides,

  * Valmieras un apkārtējo novadu pašvaldību sociālo dienestu pārstāvji.

  Projekts turpinās veiksmīgi sākto darbu personu ar speciālām vajadzībām integrēšanā sabiedrībā. Līdz šim pieeja integrācijai ir bijusi tāda, ka ar šīm personām strādā atsevišķi, izdalot viņus kā atsevišķu mērķauditoriju, taču tas var vēl vairāk pastiprināt sociālo izolēšanu. Mūsu projekta pieeja ir mācīties un apgūt zināšanas visiem kopā, tādējādi nojaucot komunikācijas barjeras un izvairoties no konkrētu dzīves situāciju uzliktām lomām, kā pedagogs, pakalpojuma sniedzējs utt.

  Sadarbības partneris: Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs, Leona Paegles iela 5, Valmiera, LV 4201

  Projekta koordinatore: Daiga Ramata, biedrības “ Kopā varam!” valdes priekšsēdētāja