Skolas padome

Skolas padomes sastāvs 2018./2019.mācību gadā

Skolas padomes reglaments

Skolas padomes 07.12.2018. darba kārtība:
1) Skolas padomes priekšsēdētāja un vietnieka izvirzīšana, apstiprināšana;
2) Dzirdes centra darbība 2018./2019.mācību gadā;
3) Attīstības centra darbība 2018./2019.mācību gadā;
4) Mācību darba aktualitātes, vērtības;
5) Audzināšanas darba aktualitātes, informācija par dalību projektā “Skolas soma”;
6) Skolas darba aktualitātes;
7) Priekšlikumi skolas darbības uzlabošanai
Lēmumi:
1. Par skolas padomes priekšsēdātāju apstiprināt Vitu Reinaldi.
2. Par skolas padomes priekšsēdātājas vietnieci apstiprināt Vinetu Brokāni.

 

 

Skolas padomes 23.02.2018. sēdes darba kārtība:

  1. Sēdes darba kārtības apstiprināšana.
  2. Skolas padomes reglamenta saskaņošana.
  3. Skolas juridiskais statuss un darbība pēc reorganizācijas.
  4. 2018. gada skolas prioritātes.
  5. Informācija par aktuāliem skolas iekšējiem normatīvajiem aktiem.
  6. Skolas darba aktualitātes (mācību darbs, audzināšanas darbs u.c.).
  7. Par mācību stundu sākumu 2018./2019.mācību gadā.
  8. Ieteikumi skolas darba uzlabošanai.

Lēmumi:

  1. Saskaņot skolas padomes reglamentu.
  2. Grozīt mācību stundu sākuma laiku pirmdienās no plkst.08.00 uz plkst.09.00 no 2018.gada 1.septembra.