Vecākiem

AKTUĀLI

Sadarbības ar vecākiem un vecāku informēšanas sistēma

Kārtība, kā skolā notiek informācijas apmaiņa par skolēniem, kuriem nepieciešams emocionāls, psiholoģisks, sociāls vai medicīnisks atbalsts:
1) Skolotājs, internāta skolotājs vai cits skolas darbinieks problēmu piesaka kādam Atbalsta komandas speciālistam.
2) Atbalsta komandas speciālists, kurš saņēmis informāciju par problēmu, par to informē pārējos Atbalsta komandas locekļus.
3) Atbalsta komanda izskata pieteikto gadījumu Atbalsta komandas sanāksmē un pieņem lēmumu par turpmāko rīcību un nepieciešamību atbalsta sniegšanai.

Kārtība, kādā skolā notiek informācijas apmaiņa par skolēniem no riska ģimenēm:
1) Skolotājs, internāta skolotājs vai cits skolas darbinieks piesaka problēmu kādam Atbalsta komandas speciālistam.
2) Atbalsta komandas speciālists, kurš saņēmis informāciju par problēmu, par to informē pārējos Atbalsta komandas locekļus.
3) Atbalsta komanda izskata pieteikto gadījumu Atbalsta komandas sanāksmē un pieņem lēmumu par turpmāko rīcību, nepieciešamību informēt izglītojamā dzīvesvietas sociālo dienestu vai bāriņtiesu.
4) Gadījumos, kad citas institūcijas pieprasa informāciju par izglītojamo, skola normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasītājam sniedz tās rīcībā esošo informāciju.

Pieņemts Atbalsta komandas sanāksmē 17.05.2016.