Mācīties, strādāt, dzīvot kopā

Projekta aktualitātes  Projektu finansē ASV vēstniecība Latvijā
  Projekta mērķi:

  * veidot vienotu izpratni par personu ar dzirdes traucējumiem iespēju apgūt izglītību, iekļauties darba tirgū un integrēties sabiedrībā,
  * iepazīties ar uzņēmēju piedāvātajām iespējām personām ar dzirdes traucējumiem iesaistīties darba tirgū,
  * uzlabot saikni ar valsts un pašvaldības institūcijām, savstarpēji apmainoties ar informāciju par piedāvātajām iespējām un pakalpojumiem,
  * aktualizēt sadarbību ar nevalstisko sektoru,
  * aktivizēt informācijas apmaiņu starp visām ieinteresētajām pusēm,
  * rast risinājumus, kā iespēju robežās novērst personu ar dzirdes traucējumiem diskrimināciju, izstrādājot vienotu pieeju uzņēmumos un sabiedriskās iestādēs,
  * analizēt veidus un risinājumus personu ar dzirdes traucējumiem motivēšanai izglītības līmeņa paaugstināšanai, papildus prasmju apguvei.

  Sagaidāmie rezultāti - kopumā visas ieinteresētās puses būs labāk informētas un iedziļinājušās personu ar dzirdes traucējumiem integrācijas jautājumos. Līdz ar to Valmierā kā Vidzemes centrā un citur valstī dialogs starp dažādām iestādēm un šīm personām veidosies produktīvāks, ieinteresētās personas ieklausīsies un respektēs viena otras viedokli, tādējādi uzlabojot personu ar dzirdes traucējumiem ikdienas dzīves situācijas.