Piedāvājam

Attīstības centra pārskats par 2017./2018. gadu aplūkojams šeit. (Publicēts 01.06.2018.)

Attīstības centra darbības mērķis ir:

veicināt bērnu un jauniešu ar dzirdes traucējumiem iekļaušanos izglītības iestādēs un sabiedrībā kopumā, sniedzot sistēmisku un pēctecīgu konsultatīvu un metodisku atbalstu bērniem, viņu vecākiem, speciālistiem un izglītības iestādēm.

Attīstības centra speciālisti:

  • diagnosticē speciālās vajadzības pirmsskolas vecuma bērniem, kā arī skolēniem ar dzirdes traucējumiem
  • apzina un veic bērnu ar dzirdes traucējumiem, kas mācās vispārizglītojošās izglītības iestādēs, uzskaiti
  • sniedz individuālu metodisku un pedagoģisku palīdzību izglītības iestāžu pedagogiem jautājumos par izglītojamo ar dzirdes traucējumiem diagnostiku, atbalsta pasākumu piemērošanu, individuāla izglītības programmas apguves plāna izstrādi un mācību sasniegumu dinamikas izvērtējumu
  • izstrādā mācību un metodiskā atbalsta materiālus
  • individuāli konsultē izglītojamos ar dzirdes traucējumiem un viņu vecākus par bērnu izglītošanas, dzirdes traucējumu  kompensācijas un korekcijas darba jautājumiem
  • organizē informatīvi izglītojošus pasākumus, speciālistu pieredzes apmaiņu, pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas, seminārus un citas aktivitātes pedagogiem, izglītojamo ar dzirdes traucējumiem vecākiem un citām ieinteresētajām personām par palīdzības iespējām izglītojamiem ar dzirdes traucējumiem
  • sadarbojas pētniecības jautājumos ar augstskolām, kas īsteno pedagoģijas studiju programmas
  • informē sabiedrību par bērnu un jauniešu ar dzirdes traucējumiem grūtībām un sasniegumiem, popularizē labās prakses piemērus

 

Attīstības centra darba laiks ir darbdienās: 8.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00

 

Lai saņemtu Attīstības centra sniegtos pakalpojumus, aicinām zvanīt 64207667 vai rakstīt lieda7@inbox.lv.