Misija, vērtības, attīstība

Nākotnes redzējums

Tradīcijas respektējoša, inovācijas un un mūsdienīgu izglītības procesu atbalstoša izglītības iestāde, kurā katrs izglītojamais piepilda savu potenciālu. Absolvents ir gatavs turpināt mācības vai iesaistīties darba tirgū, uzsākt iespējami patstāvīgu dzīvi sabiedrībā.

Panākta visplašākā sabiedrības izpratne par sociālās iekļaušanas nozīmi un vides pieejamību, atbalsts mācību procesa īstenošanai.

Misija un nolūks

Izglītojamo pēctecīga izglītošana un sagatavošana izglītības turpināšanai, maksimāli patstāvīgai dzīvei sabiedrībā, pilsoniskai līdzdalībai un iesaistei darba tirgū. Sociāla iekļaušana.

Metodiskais un konsultatīvais darbs speciālās un iekļaujošās izglītības jomā, sekmējot izglītojamo ar speciālām vajadzībām iekļaušanos vispārizglītojošajās izglītības iestādēs un sabiedrībā kopumā.

Vērtības

Pedagoģiskā izcilība ir līdzeklis pilnvērtīgai dzīvei.

Katrs skolēns var pilnveidot savu potenciālu vislabākajā pakāpē.

Katrs indivīds ir unikāls un ir pelnījis cieņu.

Droša, audzinoša un rūpes veltoša kopiena ir būtiska mācību sasniegumiem.

Kalpošana citiem un sabiedrībai ir izglītota cilvēka pienākums.

Attieksme un standarti

Visrūpīgākā attieksme pret skolas iekštelpu un āra vides pieejamību un universālā dizaina prasībām. Universālā dizaina ieviešanas veicināšana Valmieras pilsētvidē.

Stratēģija un vēriens

Vienīgā izglītības iestāde Latvijā, kas īsteno speciālo izglītību izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem, sākot no pirmsskolas izglītības (bērniem no 1,5 gadu vecuma) līdz vidējai izglītībai, ietverot profesionāli orientētas izglītības programmas.

Darbības prioritātes [1]

  1. Kompetencēs balstīts mācību saturs un pieeja, kas veicina katra bērna izaugsmi.
  2. Kvalitatīvas atbalsta iespējas izglītojamajiem.
  3. Fiziski un emocionāli droša un attīstoša iestādes vide mācībām un brīvajam laikam.
  4. Izglītojamo sagatavošana maksimāli patstāvīgai dzīvei sabiedrībā, pilsoniskai līdzdalībai, izglītības turpināšanai vai iesaistei darba tirgū (ņemot vērā katra izglītojamā veselības stāvokli, spējas un attīstības līmeni).
  5. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide atbilst pedagogu standartā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Mazināts pedagogu psihoemocionālais izsīkums un profesionālās izdegšanas risks.
  6. Digitālā ekosistēma iestādē.
  7. Dalība starptautiska un vietēja mēroga projektos, Iestādes izvirzīto mērķu sasniegšanai, attīstīt stratēģisku sadarbības tīklojumu.
  8. Pāreja uz jaunu Iestādes pašvērtējuma sistēmu.

[1] Saskaņotas ar ES 2020. gada prioritātēm https://ec.europa.eu/regional_policy/lv/policy/how/priorities

ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020_2023