Pirmsskolas pedagogi mācās Florencē

2023. gada nogalē, no 11-15.decembrim, mēs, pirmsskolas izglītības skolotājas Anda Ābola un Irita Stūrīte piedalījāmies Erasmus + Europass Teacher Academy organizētajos kursos Florencē, Itālijā : The Child First: Montessori,
Reggio Emilia System and Contemporary Approaches to Pre-School Education. (Bērns vispirms: Montesori, Reggio Emilia sistēma un mūsdienu pieejas pirmsskolas izglītībai).
Kursus vadīja licencēta pirmsskolas audzinātāja, kura aizraujas ar alternatīvām skolas pieejām Cristina Salvatori.

Pirmajā dienā, izmantojot dažādus “ledus laušanas” spēļu elementus, ko varētu pilnvērtīgi izmantot arī darbā ar bērniem, skolotājas savstarpēji iepazinās. Tika apgūtas un nostiprinātas zināšanas par Montesori izglītību,  gūts ieskats Reggio Emilia pieejai pirmskolas izglītībā. Video materiālā bija iespēja to vērot praktiskajā darbībā. Daudz
darbojāmies praktiski. Pēdējā kursa dienā diskutējām par iegūtajām atziņām, dalījāmies iespaidos par redzēto un dzirdēto un, protams, saņēmām starptautiskus sertifikātus.

Iegūtās zināšanas un prasmes varēsim izmantot audzēkņu attīstīšanā un izglītošanā. Gūtajā pieredzē dalījāmies arī ar savas izglītības iestādes kolēģēm.
Ārpus mācību procesa iepazināmies ar Florences vēsturi un pilsētas skaistākajām vietām.
Brauciens bija vērtīgu zināšanu ieguves avots un atstāja atmiņā daudz pozitīvu emociju.