Erasmus+ akreditācija 2023


Projekta nosaukums: ERASMUS+ AKREDITĀCIJA 2023 Projekta Nr.:  2023-1-LV01-KA121-SCH-000135648 Īstenošanas laiks: 01.06.2023. – 31.08.2023. Finansējums: 78825,00 Projekta saturs: speciālā un iekļaujošā izglītība   Projekta mērķis – paaugstināt pedagogu kapacitāti un profesionālo kompetenci, uzlabot, aktivizēt skolas darbu ar bērniem un jauniešiem ar speciālās izglītības vajadzībām, apgūstot šo skolēnu izglītības vajadzību specifikai piemērotas stratēģijas un metodes izglītības procesā, tādējādi paaugstinot izglītības iestādes kapacitāti un darba efektivitāti un perspektīvā mazinot agrīnu skolas pamešanas risku Projekta uzdevumi:
 • pedagogiem iepazīties ar partnervalstu pieredzi speciālās un iekļaujošās izglītības darba
 • organizēšanā un ieviest savā darbā Latvijas un Valmieras apstākļiem piemērotas metodes šī darba optimizēšanai
 • pedagogiem padziļināti apgūt svešvalodas kā līdzekli ar izglītību saistītas informācijas iegūšanai
 • pedagogiem iepazīties ar pieredzi drāmas, Montesori, PECS, koučinga (pašvadības) un spēļu metožu, mākslas un mūzikas, kā arī skolas bibliotēkas un muzeja iespēju izmantošanā darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām visās izglītības pakāpēs
  Plānotās aktivitātes:
 • strukturētu kursu apmeklējums saskaņā ar skolas attīstības vajadzībām
 • skolēnu mobilitātes
 • sagatavošanas vizīte 
 • “darba ēnošanas” vizīšu apmeklējums
 • ekspertu uzaicināšana
 • sabiedrības informēšanas pasākumi
  Sasniedzamie rezultāti:
 • pedagogiem apgūtas padziļinātas zināšanas par bērnu ar dažādām speciālās izglītības vajadzībām apmācību (autisma spektrs, fiziski traucējumi, dzirdes traucējumi, mācīšanās traucējumi u.c.) un skolas iespējām veidot šo bērnu vajadzībām piemērotu mācību,  emocionālo un fizisko vidi
 • apgūta citu Eiropas valstu pieredze speciālās un iekļaujošās izglītības darba organizēšanā ar mērķi labāko pieredzi aprobēt un pielāgot skolas vajadzībām
 • paaugstinājies angļu valodas zināšanu līmenis
 • apgūtas zināšanas un pieredze, kā motivēt jauniešus ar speciālām vajadzībām aktīvāk iesaistīties mācību un ārpusstundu darbā, izmantojot personiskos resursus un iespējas
 • izveidojies priekšstats par jauniešu ar speciālām vajadzībām apmācības veidiem un potenciālajām attīstības perspektīvām Latvijā un Valmierā
 • būs apgūta starpkultūru komunikācijas prasme, iepazīta citu valstu kolēģu pieredze, veidota
 • izpratne par kultūru un tradīciju daudzveidību un dažādību kā iespēju mācīties un mācīt
Ilgtermiņa ieguvumi:
 • Valmieras Gaujas krasta vidusskola attīstīsies un pilnveidosies kā Eiropas līmeņa skola ar augstu skolas kolektīva darba kapacitāti, zināšanām un prasmēm domāt stratēģiski, mērķtiecīgi ieviest inovācijas, atraisīt pedagogu un skolēnu radošo potenciālu, veidot skolu kā sabiedrības dzīves sastāvdaļu.
 • Valmieras Gaujas krasta vidusskola un struktūrvienības piedalīsies Eiropas Savienības un citu fondu projektos gan pedagogu, gan skolēnu, gan administrācijas līmenī; tiks izstrādāti kvalitatīvi projekti skolas attīstībai
  Projekta koordinējošā iestāde:  Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs, Leona Paegles iela 5, Valmiera, LV 4201, e-pasts [email protected], www.vgv.lv