Īpašs bērns? Gudrs skolotājs!


Projekta nosaukums: Īpašs bērns? Gudrs skolotājs!

Projekta Nr.: 2019-1-LV01-KA101-060273

Īstenošanas laiks: 24.05.2019. – 31.12.2022.

Finansējums: EUR 46404.00

Projekta mērķi: uzlabot, aktivizēt skolas un struktūrvienību darbu ar bērniem un jauniešiem ar speciālās izglītības vajadzībām, apgūstot šo skolēnu izglītības vajadzību specifikai piemērotas stratēģijas un metodes izglītības procesā, tādējādi paaugstinot izglītības iestādes kapacitāti un darba efektivitāti un perspektīvā mazinot agrīnu skolas pamešanas risku

Sagaidāmie rezultāti:

* pedagogiem apgūtas padziļinātas zināšanas par bērnu ar dažādām speciālās izglītības vajadzībām apmācību (autisma spektrs, fiziski traucējumi, dzirdes traucējumi, mācīšanās traucējumi u.c.) un skolas iespējām veidot šo bērnu vajadzībām piemērotu mācību, emocionālo un fizisko vidi
* apgūta citu Eiropas valstu pieredze speciālās un iekļaujošās izglītības darba organizēšanā ar mērķi labāko pieredzi aprobēt un pielāgot skolas vajadzībām
* paaugstinājies angļu valodas zināšanu līmenis
* apgūtas zināšanas un pieredze, kā motivēt jauniešus ar speciālām vajadzībām aktīvāk iesaistīties mācību un ārpusstundu darbā, izmantojot personiskos resursus un iespējas
* izveidojies priekšstats par jauniešu ar speciālām vajadzībām apmācības veidiem un potenciālajām attīstības perspektīvām Latvijā un Valmierā
* būs apgūta starpkultūru komunikācijas prasme, iepazīta citu valstu kolēģu pieredze, veidota izpratne par kultūru un tradīciju daudzveidību un dažādību kā iespēju mācīties un mācīt

Projekta koordinējošā iestāde:

Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs, Leona Paegles iela 5, Valmiera, LV 4201, e-pasts [email protected], www.vgv.lv

Projekta kontaktpersona: Daiga Ramata, Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs, Leona Paegles iela 5/7, Valmiera; e-pasts [email protected]