2020 Mācies, lai mācītu

Projekta aktualitātes
  Projekta nosaukums: Mācies, lai mācītu (Learn To Teach)

  Projekta Nr.: Nr.2020-1-LV01-KA101-077308

  Īstenošanas laiks: 01.08.2020. – 31.03.2022.

  Finansējums: EUR 52405,00

  Projekta saturs

  Projekta programma izstrādāta Valmieras Gaujas krasta vidusskolas - attīstības centra speciālistiem, kuri vēlas padziļināt zināšanas darba uzlabošanai un optimizēšanai iekļaujošajā un speciālajā izglītībā. Projekta saturs veidots, lai uzlabotu skolas izglītības personāla kvalitāti visos līmeņos un paaugstinātu darbam nepieciešamo kompetenču līmeni. Projekts paredz būtiski paplašināt pedagogiem pieejamo paņēmienu un metožu klāstu, izmantojot jaunās pieejas, ko diktē mūsdienu sabiedrības prasības. Projekta ietvaros paredzēta plaša un daudzpusīga pieredzes apmaiņa un rezultātu izplatīšanas pasākumi par iespējām dažādot un pilnveidot darbu ar bērniem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem.

  Projekta mērķi: uzlabot skolas kā speciālās un iekļaujošās izglītības pakalpojumu nodrošinātājas darba efektivitāti Valmierā, Vidzemes reģionā un valstī

  Sasniedzamie rezultāti:

  * pedagogiem apgūtas padziļinātas zināšanas par bērnu ar dažādām speciālās izglītības vajadzībām apmācību (autisma spektrs, fiziski traucējumi, dzirdes traucējumi, mācīšanās traucējumi u.c.) un šādu bērnu iekļaujošu apmācību vispārizglītojošās skolās
  * apgūtas zināšanas par emocionāli drošas un universālā dizaina principiem atbilstošas vides veidošanu skolā
  * apgūta citu Eiropas valstu pieredze speciālās un iekļaujošās izglītības darba organizēšanā ar mērķi labāko pieredzi aprobēt un pielāgot skolas vajadzībām
  * paaugstinājies pedagogu angļu valodas zināšanu līmenis
  * apgūtas zināšanas un pieredze, kā motivēt jauniešus ar speciālām vajadzībām aktīvāk iesaistīties mācību un ārpusstundu darbā, maksimāli izmantojot personiskos resursus un iespējas
  * būs apgūta starpkultūru komunikācijas prasme, iepazīta citu valstu kolēģu pieredze, veidota izpratne par kultūru un tradīciju daudzveidību un dažādību kā iespēju mācīties un mācīt
  * paaugstināta skolas kapacitāte starptautisku projektu izstrādē un realizēšanā.

  Projekta koordinējošā iestāde: Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs, Leona Paegles iela 5, Valmiera, LV 4201, e-pasts vgv@valmiera.edu.lv, www.vgv.lv

  Projekta kontaktpersona: Daiga Ramata, Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs, Leona Paegles iela 5/7, Valmiera; e-pasts daiga.ramata@valmiera.edu.lv