Projekts “Mācies, lai mācītu” noslēdzies

Projekts noslēdzies, un vienmēr ir vēlme saprast, ko tad īsti tas ir devis dalībniekiem un līdz ar to arī skolai.

Mūsdienu pasaule kļūst aizvien sarežģītāka, līdz ar to skolas ikdienā redzam, ka arī bērni kļūst arvien sarežģītāki, katram ir ļoti daudzveidīgas un dažādas vajadzības. Ko darīt? Kā mums atbalstīt mūsu skolēnus ceļā uz izglītību un veiksmīgu dzīvi?

Valmieras Gaujas krasta vidusskolā – attīstības centrā ik dienu noris intensīvs darbs, kurā piedalās visi darbinieki – gan pedagoģiskie, gan tehniskie –, lai palīdzētu mūsu skolēniem atrast savu vietu dzīvē. Tomēr brīžiem jūtam, ka ar jau apgūtajām zināšanām ir par maz, tāpēc vajag apgūt vēl papildus prasmes un iemaņas. Tāpēc jau no 2019.gada skolas  pedagogi piedalās programmas Erasmus+ projektos, lai apmeklētu mācību kursus Eiropas Savienības valstīs, mācītos un iedvesmotos. 2020.gadā tika uzsākta projekta “Mācies, lai mācītu” īstenošana; projekta laikā apapildināt profesionālās zināšanas ārvalstīs devās 26 pedagoģiskie darbinieki.

Kādas zināšanas, prasmes un iemaņas apguvām projekta laikā?

Vairākās mobilitātēs pedagogi apguva papildus zināšanas par mūsdienīgu metožu izmantošanu speciālās izglītības jomā.

Ikdienā ir būtiski paplašināt pedagogiem pieejamo metožu klāstu, un mūsu pedagogi apguva daudzveidīgu jaunu mūzikas instrumentu spēli, ko izmantot ikdienas darbā, kā arī mākslas kā terapijas elementu integrēšanu stundu un ārpusstundu nodarbībās. Tāpar ļoti vērtīgi bija apzināties rotaļas un spēles kā mācību satura apguves līdzekļa ieviešanu stundās.

Tāpat arī mūsu pedagogi apguva aktuālas zināšanas par iekļaujošas vides veidošanu skolās – ko tas nozīmē, kā un vai vispār ir iespējams veidot katram bērnam tādu vidi, kurā viņš justos pietiekami droši un brīvi, kā runāt ar vecākiem un sabiedrību par iekļaujošas izglītības nozīmi.

Mūsdienās, ja tu vēlies būt veiksmīgs un inovatīvs pedagogs, nekādi neiztikt bez svešvalodām un tehnoloģiju apguves – ir tik plašas iespējas izmantot un lietot ikdienas darbā internetā pieejamos mācību resursus. Kursos tika apgūtas metodes, kā mācīties praktiskā darbībā.

Pasaulei mainoties, arī mums ir jābūt gataviem, kā vienā klasē un skolas vidē pieņemt un saliedēt bērnus un arī pieaugušos ar dažādu pieredzi, prasmēm, uzskatiem. Tas nebūt nav viegli, un tāpēc mūsu pedagogi apguva koučingu, klasvadības prasmes, komandas darba vadību.

Intensīvajā ikdienā diemžēl saskaramies arī ar ļoti nepatīkamu problēmu – skolotāji nogurst un izdeg no pārlieku lielās darba slodzes. Arī šai problēmai ir jāatrod risinājums, un tā ir apzinātības praktizēšana gan pedagogiem, gan skolēniem.

Vai šo pašu saturu nevarēja apgūt tepat Latvijā?

Var jau, protams, un pedagogi arī apgūst – meklē, mācās, izmēģina, dalās. Tomēr dalībai starptautiskos kursos ir īpaša pievienotā vērtība – pedagogam ir iespēja savu pieredzi salīdzināt ar pārējiem – ko es daru labi, kas man izdodas, ko es varu aizgūt no citiem un ieviest savas skolas ikdienā. Tāpat ir ļoti svarīgi gūt sev atziņu – jā, man ir, ko parādīt un iemācīt arī citiem, man ir, ar ko palepoties. Un citu valstu pedagogi ieklausās, mācās, vaicā pēc padoma, vēlas sadarboties. Tādējādi, pašiem nemanot, nonākam pie secinājuma, ka Eiropa un Eiropas vērtības ir nevis tāli un skaļi saukļi, bet kaut kas mums katram piederošs un vērtīgs.

Komentāri no dalībnieku atsauksmēm:
* “Katra nacionālā identitāte ir svarīga globālajā pasaulē, un cilvēkiem ir vajadzība pieņemt citus: sev līdzīgos vai citādi domājošos” (K.Stukāne, ,,A classroom with a door to the world’’)
* “Kā interesanti, kreatīvi, ar citām metodēm organizēt mācību stundas ārpus skolas – dabā, muzejos, ekskursijās u.c. Tas ir tik nepieciešams gan skolēniem vispārizglītojošajās skolās, gan mūsu skolā, kad mācību slodze ir saspringta un prasa lielu atdevi.”(L.Vaite, M.Paegle, “Outdoor Education”)
* “Guvām plašāku redzējumu par citu valstu pieredzi darbā ar īpašiem bērniem, iespaidus par valsts dabu un tradīcijām kā arī paplašinājām zināšanas angļu valodā – saziņa un lekcijas tikai angliski!” (Z.Rumbeniece, V.Ragēvičiusa, “Special needs: The Challenge of Inclusion”)
* “Spēles dažkārt tiek uzskatīta par nestrukturētu, bezmērķīgu darbību, taču tai patiesībā ir svarīga izglītojoša vērtība.” (A.Kalniņa, I.Lūsīte, “Enough Theory, Let’s Play! Fun Games for Developing the Whole Child”)
* “Projekta dienas bija ļoti vērtīgas un piesātinātas. Guvām ieskatu Portugāles apmācības sistēmā un paņēmām līdzi daudz jaunu ideju un pārdomu.” (I.Eglīte, E.Eglīte, “Special needs. The challenge of inclusion”)
* “Iegūtās zināšanas dod iespēju izvērtēt savas iestādes stiprās un vājās puses, piedāvājot risinājumu vājo pušu mazināšanai. Daudzveidīgās spēles ir iespējams izmantot jebkurā mācību jomā un jebkuram vecumposmam un attīstības līmenim pielāgojamas, caur spēlēm izglītojamajiem tiek attīstītas caurviju prasmes, radošums, pašvadīta mācīšanās, komunikācija un sadarbība.” (L.Grāpēna, I.Juste, “Smart teachers play more”)
* “Šo kursu izvēlējāmies tāpēc, lai paplašinātu savu redzesloku, iegūtu praktiskas zināšanas labbūtības un klases jogas nodarbību organizēšanā.”(S.Geca, M.Klapenkova, “Smart teachers play more”)
* “Trenējām prasmi, kā komunicēt veidā, kas otram palīdz saprast, kā mēs jūtamies konkrētajā brīdī, kāda palīdzība mums nepieciešama, kā arī kā tās prezentēt cilvēkiem, ar kuriem komunicējam. Tāpat mācījāmies ne tikai pastāstīt par savām vēlmēm, vajadzībām un izjūtām, bet arī praktizējām aktīvo klausīšanos, lai sadzirdētu līdz galam otra teikto, kas palīdzēs gan darbā ar skolēniem, gan sadarbībā ar kolēģiem.” (J.Krauja, E.Auniņa, “4C’s: Communication, Collaboration, Creativity and Critical thinking” )
* “Ja vēlies sertifikātā redzēt kultūras, mākslas un izglītības miju, tad Azoru salās ,,InterAct” organizētāji rīko teorētiskas un praktiskas nodarbības fotografēšanā, pārliecinot, ka fotografēšana noteikti ir izglītībai saistoša.”(D.Lediņa, “Photography in Education”)
* “Ļoti reti var atrast kursus, kur būtu tieši specifiskais saturs darbam ar skolēniem ar dzirdes traucējumiem. Esmu gandarīta par iegūto, saprasto, padziļinātajām zināšanām, par iespēju apgūt starptautiskās zīmju valodas pamatus un iepazīties ar cilvēku ar dažādām funkcionālām iespējām atbalsta sistēmu Itālijā!” (U.Strazdiņa, “Innovative and contemporary methods in work with d/Deaf students”)
* “Mācībās mēs tikām mudināti domāt un analizēt savu vadības stilu, savas stiprās un kā tās izmantot par labu visiem. Tāpat analizējām savas vājās puses, lai uzlabotu savas spējas būt par labiem līderiem. Diskutējām par personiskām vērtībām un organizācijas vērtībām un koncentrējāmies uz to, kā tās nodot kolēģiem. Praktizējām dažādas vadības pamatprasmes, piemēram, plānošanu, komunikāciju, problēmu risināšanu un konfliktu vadību. Tāpat praktizējām savas komunikācijas prasmes efektīvāk pateikt nē, deleģēt un veicināt citu izaugsmi.” (I.Kļaviņa, ” Leadership and Management for School Principals”)
* “Kursu ietvaros diskutējām, vai un kā katrs no mums personīgi var ietekmēt – samazināt klimata pārmaiņas. Arī tad, ja nevaru ietekmēt lielās pārmaiņas, kā piemēram, izmainīt visas pasaules enerģijas sistēmu, skolās svarīgi būtu veidot izpratni par to un arī risināt mazās izmaiņas – samazināt savu ietekmi uz klimata pārmaiņām.”(I.Kļaviņa, “Climat cares! Education for a better environment”)
* “Ļoti interesants bija uzdevums, kas jāpaveic visas nedēļas laikā un pēdējā dienā bija jāprezentē. Kursanti tika sadalīti nelielās grupiņās un katrai no grupām bija jāizveido prezentācija par iespējamām mācību metodēm, mērķiem un uzdevumiem izvēloties konkrētu kultūrvēsturisku vietu. Tā bija patiesi interesanta pieredze, lai varētu smelties idejas turpmākam darbam.” (B.Sedlova, EDUCATION OUTSIDE THE CLASSROOM–learning from sites, museums, monuments & nature”)

Projekta koordinatore Daiga Ramata

Projekts ”Mācies, lai mācītu” tika finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Erasmus+”, kuru Latvijā administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.