PuMPuRS


Projekta nosaukums: Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

Projekta Nr.: 8.3.4.0/16/I/001

Īstenošanas laiks: 2020.gada janvāris – 2022.gada decembris

Projekta mērķi: Mazināt to skolēnu skaitu, kuri pārtrauc mācības

Apraksts
Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD). Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem, atbalsta personālu un skolēnu vecākiem vai pārstāvjiem, lai laikus identificētu skolēnus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Pedagogiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbā ar skolēniem. Projekta ietvaros ir izstrādāti metodiskie līdzekļi. Ir izveidota vienota datu bāze, kas nodrošina regulāru informācijas apmaiņu valsts, pašvaldības un skolas līmenī par skolēniem, kuriem identificēts risks pārtraukt mācības, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un to rezultātiem. Tas nodrošina pilnvērtīgu statistiku, kā arī ļauj ilgtermiņā izvērtēt pasākumu efektivitāti. Projekts atbalsta arī jauniešu NVO iniciatīvas, lai aktualizētu mācību pārtraukšanas problēmu pašu jauniešu vidū, ar vienaudžu palīdzību uzrunātu izglītojamos un iesaistītu viņus aktivitātēs. Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmu diagnostiku un risinājumiem.

Ar pašvaldību starpniecību tiek nodrošināts individuālais atbalsts skolēniem, kuri varētu pārtraukt mācības finanšu resursu trūkuma dēļ, piemēram, tiek kompensēti izdevumi par transportu. Tomēr galvenais projekta fokuss ir nevis īslaicīga finansiālās palīdzības sniegšana, bet gan ilgtspējīga visaptveroša mehānisma radīšana, kas veido atbalstošu un iekļaujošu vidi ikvienam skolēnam.

Mērķgrupa: 5. - 12. klašu skolēni


Ko iegūst skolēni?

Katram projektā iesaistītajam skolēnam pedagogs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu (IAP), kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos atbalsta pasākumus šo risku mazināšanai:

• pedagogu un atbalsta personāla konsultācijas/konsultatīvo atbalstu (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);
• sabiedriskā transporta biļešu kompensācijas;
• individuālo mācību līdzekļu iegādes izdevumu kompensācijas;
• individuālās lietošanas priekšmetu iegādes izdevumu kompensācijas;
• speciālā transporta izdevumu kompensācijas;
• iespēju iesaistīties Jauniešu NVO projektos pašvaldībās.

Ko iegūst pedagogi?

• iespēju un resursus individuāli strādāt ar skolēniem, kuriem tas nepieciešams;
• profesionālās kompetences pilnveidi;
• seminārus;
• supervīzijas;
• darbnīcas;
• konferences;
• metodiskos atbalsta līdzekļus;
• sistēmu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku identificēšanai un novēršanai.