Projekta izvērtējums

Projektā piedalījās  PMP riska jaunieši, kas 2022./2023.m.g. mācījās Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra 5.-12.klasēs.

Izvērtējot dalībnieku iegūto projekta laikā, dalībnieki paši atzina, ka

  • ir uzlabojušās viņu sociālās prasmes un spēja sadarboties,
  • ir uzlabojušās labvēlīgu un konstruktīvu konfliktu atrisināšanas prasmes,
  • ir gūts priekšstats par daudzveidīgu fizisku aktivitāšu pieejamību Valmierā un tās apkaimē,
  • ir paaugstinājies tolerances un iecietības līmenis vienam pret otru,
  • ir radušās pozitīvas emocijas, darbojoties kopā,
  • ir paaugstinājusies jauniešu pašapziņa, ticība saviem spēkiem.

Skolas un NVO darbinieku un brīvprātīgo vērtējumā ir akcentēts, ka

  • dalībniekiem bija sniegtas iespējas izvēlēties plašāku brīvā laika pavadīšanas spektru, līdz ar to samazinot neveselīgo aktivitāšu- datorspēļu, alkoholisma, smēķēšanas,  u.c.- īpatsvaru savā dzīvē,
  • lietderīgās aktivitātēs iesaistīti izglītojamie bija motivēti nodarbināt sevi pozitīvi, līdz ar to samazinājās risks izdarīt likumpārkāpumus un provocēt savstarpējos konfliktus,
  • uzlabojusies izglītojamo garīgā veselība,  dalībnieki, kuri sevi motivēja piedalīties aktivitātēs, atklāja daudz jauna gan par sevi, gan klases un skolas biedriem, apguva prasmes kontaktēties ar dažādiem cilvēkiem daudzveidīgās situācijās,
  • dalībnieki, kuri piedalījās aktivitāšu plānošanā un vadīšanā, apguva projekta vadības darba prasmes.

Tā kā visas aktivitātes tika organizētas, balstoties uz neformālās izglītības pamatprincipiem, jauniešiem nostabilizējās pārliecība, ka izglītība un prasmes nav apgūstama tikai un vienīgi formālā ceļā, bet jebkura darbība, ja to izvērtē, ved pie konkrēta mērķa sasniegšanas un notektu prasmju apguves. Esam pārliecināti, ka šdādā veidā pozitīvās un mērķtiecīgās nodarbēs iesaistītie izglītojamie būs motivēti veiksmīgāk iekļauties arī citos vienaudžu kolektīvos un komunicēt ar pieaugušajiem, iesaistoties pamatizglītības un vidējās izglītības iegūšanas procesā VGV – AC vai citās izglītības iestādē pēc skolas absolvēšanas, tādējādi potenciāli samazinot bezdarba riskam pakļauto jauniešu skaitu, kā arī piedāvāt radošas idejas savai un citu jauniešu dzīves uzlabošanai.

Plānots, ka arī ilgtermiņā projekts atstās pozitīvu ietekmi uz PMP riskam pakļautajiem izglītojamiem Valmierā. Tā kā tika veikts preventīvs darbs, izglītojamie būs vairāk  motivēti mācību darbam, izmainīta viņu  vērtību sistēma un tiks veidota izpratne par veselīgu dzīvesveidu, kā arī mazāk jauniešu pievērsīsies antisociālām nodarbēm. Mazināsies sociālās atstumtības risks, kas  ir saistīts ar nepietiekamu sociālo līdzdalību, nepietiekamu sociālo  integrāciju un nespēju piedalīties sabiedrībā notiekošajos procesos. Tiks samazināta vai novērsta jauniešu sociālās uzvedības vai vērtīborientācijas novirze, kā arī veidoti jauni uzvedības modeļi.

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts «Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai» (PuMPuRS)