Mūzikas terapijas elementu apguve Barselonā

ERASMUS+ kursi Barselonā vai Mūzikas terapijas elementu izmantošanas iespējas mācību procesā
  Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra pirmsskolas izglītības skolotāja Sarmīte Millere un skolotāja logopēde Eva Aplociņa no 15.aprīļa līdz 19. aprīlim Barselonā piedalījās ERASMUS+ Skolotāju Akadēmijas kursos “Mūzikas aktivitātes emociju, radošuma un sociālo prasmju stimulēšanai”. Apmācības kursā piedalījās arī pedagogi no Vācijas, Ungārijas un Francijas.
   Kursi sākās saskaņā ar programmu un noritēja pēc plāna. Kursus vadīja mūzikas terapeite, pedagoģe, skolotāju tālākizglītības trenere Maria Del Monte. Nodarbības saturā tika iekļauta teorētiskā daļa un praktiskā daļa, kuras laikā ikvienam bija iespēja praktiski izmēģināt dažādus mūzikas terapijas elementus (ķermeņa perkusijas, improvizāciju, sajust skaņu masāžu, veidot muzikogrammu, ieklausīties skaņdarbos un raksturot emocijas, izmantojot mākslinieciskās pašizpausmes līdzekļus). Pasniedzēja akcentēja domu, ka mūzikas terapijas elementu iekļaušana mācību procesā sekmē jēgpilnu izglītojamā mācīšanos, jo mūzika aktivizē kognitīvās funkcijas (uzmanību, atmiņu, domāšanu, iztēli), tostarp sociālo un emocionālo inteliģenci.
  Kursos gūtā zināšanu pieredze – apgūtos mūzikas terapijas elementus varēs pielietot dažādos pirmsskolas dienas režīma momentos un nodarbībās.
  Paldies par atbalstu skolas direktorei Ivetai Kļaviņai un direktores vietniecei izglītības jomā Daigai Ramatai!
Pirmsskolas izglītības skolotāja Sarmīte Millere un logopēde Eva Aplociņa