Brīvdabas odiseja Kiprā

Līga Grāpēna, Indra Juste

Erasmus+  kursi “Brīvdabas odiseja”, Kipra (Outdoor Odyssey, Cyprus, 15-19/04/24)

Šī kursa mērķis: vides pārmaiņu veicināšana, izmantojot izglītību ilgtspējīgai attīstībai āra apstākļos.

Kursa dalībnieki tika  nodrošināti ar zināšanām, prasmēm un galvenajām kompetencēm, lai pārliecinoši vadītu vides izglītības un ilgtspējīgas attīstības programmas, izmantojot āra vidi kā efektīvu, pieredzes bagātāku instrumentu ilgtspējīgākas un videi draudzīgākas sabiedrības veidošanai. Tika apvienotas teorētiskā mācīšanās ar praktisko pieredzi reālās dzīves vidē, tā nodrošinot visaptverošu un ieskaujošu mācību pieredzi. Mācību procesā apmeklētās vietas bija dabiskas un cilvēka radītas apskates vietas. Kursā galvenā uzmanība tika pievērsta šādiem jautājumiem:

  • vides izglītības pamati: ievads vides jēdzienos, ilgtspējības principiem un āra mācību nozīmi;
  • pedagoģija brīvdabas izglītībai: efektīvas mācību metodes, mācību programmas izstrāde un veicināšanas metodes neformālai āra videi;
  • pieredzē balstītas mācīšanās metodes: praktiskas stratēģijas audzēkņu iesaistīšanai praktiskās, āra aktivitātēs un lauka pieredzē;
  • kultūras un sociālās perspektīvas vides izglītībā: vides jautājumu kultūras un sociālās dimensijas izpratne un iekļautības veicināšana;
  • dabas resursu saglabāšana: dodot dalībniekiem iespēju kļūt par vides aizstāvjiem.

Kursa organizācija notika Kipras galvaspilsētā Nikosijā. Lai vadītu praktiskos moduļus, tika veiktas ekskursijas uz Troodos kalnu grēdu (meža aktivitātes), uz Gkreko raga apgabalu, kas atrodas salas dienvidaustrumu piekrastē (jūras aktivitātes), un uz Riverland Biofarm (bioloģiska lauksaimniecības ferma).

  1. diena

Kursa ievads.

Ledus laušanas aktivitātes.

Izpratne par vides izglītības vēsturisko attīstību un izglītības ilgtspējīgai attīstībai rašanos.

Padziļināts ieskats mūsdienu pētniecībā un profesionālajā darbā āra izglītības un vides un ilgtspējīgas izglītības jomās.

Dažādās valstīs un izglītības organizācijās izmantotās vides izglītības labās prakses apmaiņa.

  1. diena

Mākslas un vides attiecību izpratne.

Apzināties mākslas mācīšanas nozīmi dabas vidē.

Mācīšanās pieredze, veicot tiešu un maņu darbību Troodosas kalnu grēdas meža ekosistēmā.

Dažādas mācību pieejas, kas saistītas ar mākslu un vides izglītību, un šo pieeju ietekme izglītībā.

  1. diena

Neformālās izglītības un brīvdabas vides izmantošana, lai veicinātu vides izglītību, piemēram, lauka darbi (piejūras vides izpēte) Gkreko raga apgabalā (salas dienvidaustrumu krasts pie jūras).

Personīgās un sociālās attīstības veicināšana ilgtspējīgai dzīvei.

Vēstures, vides un kultūras integrācija, izmantojot neformālo izglītību.

Pieredze par izaicinājumiem un ietekmi, ko rada āra vides izmantošana mācībās.

  1. diena

Prasmju attīstīšana izmantot dabas un kultūrainavu kā resursu savā profesijā.

Vides izglītības tematisko pieeju klāsta izpēte.

Dalība pieredzes bagātās vides izglītības aktivitātēs biosaimniecībā un meža ekosistēmā.

Izpratne par to, kā ar vides izglītības palīdzību var veicināt vietējos ražošanas un patēriņa modeļus.

Izpratne par pieredzes apguves lomu vides izglītības kontekstā.

  1. diena

Noslēguma aktivitātes.

Kursa novērtējums.

Diplomu pasniegšana.