Saņemts finansējums projektam par mūsdienīgu pieeju dzirdes traucējumu novēršanā

ASV vēstniecība Latvijā ir apstiprinājusi projekta “To Help To Hear” (Palīdzēt dzirdēt) pieteikumu.

Projekta mērķi:

  • veidot sabiedrībā objektīvu izpratni par bērniem un jauniešiem ar dzirdes traucējumiem  – dažādām fiziskās un garīgās veselības problēmām, slimībām, to izpausmēm,
  • apgūt jaunas, inovatīvas pedagoģiskas metodes darbā ar mērķauditoriju, balstoties uz Galaudeta universitātes mācībspēku sniegto pieredzi,
  • informēt un apmācīt dalībniekus, kā konstruktīvi veidot dialogu ar šiem jauniešiem un viņu ģimenēm, kā sniegt atbalstu,
  • apgūt Galaudeta universitātes pieeju bilingvālā valodas apguvē – valsts (angļu) un zīmju valodā,
  • apgūt dažādus veidus, kā preventīvi strādāt ar tuvākajiem tieši iesaistītajiem cilvēkiem – kā novērst ģimeņu un pedagogu izdegšanu un kā atrast iekšējos resursus,
  • radīt vidi un iespējas diskusijām visām iesaistītajām pusēm, aktivizēt informācijas apmaiņu starp visām ieinteresētajām pusēm – skolām, augstskolām, pašvaldību iestādēm, NVO, aktualizēt sadarbību ar nevalstisko sektoru  u.c.,
  • rast risinājumus, kā nepieļaut bērnu ar dzirdes traucējumiem diskrimināciju, diskutēt par vienlīdzīgu pieeju kvalitatīvai un atbalstu izglītības ieguvei,
  • apgūt jaunas pieejas sadarbības nostiprināšanai ar bērnu ģimenēm, kopīgi ar vecākiem apgūstot prasmes sniegt atbalstu bērnam runas vides veidošanā un attīstīšanā,
  • apgūt pieejas un metodes morālā atbalsta sniegšanai mērķauditorijai, lai paaugstinātu viņu pašapziņu un nodrošinātu ticību savām spējām,
  • sadarbībā ar Galaudeta universitāti un Latvijas augstskolām un skolām plānot turpmākās sadarbības iespējas, kā jaunu mācību moduļu izstrādi pedagogu apmācībai, jaunu metožu aprobāciju, pētījumu apmaiņu, pedagogu apmaiņu utt.