Projekts apstiprināts!!!

Saņemta ir ļoti laba ziņa!

Mūsu iesniegtais projekts “Mēs = daba”( We = nature) ir apstiprināts!!!

Projekta mērķis ir veicināt Baltijas jūras reģiona valstu sadarbību izglītības jomā. Plānots izstrādāt un aprobēt labās prakses materiālus darbam ar skolēniem, t.sk. skolēniem ar dažādām ierobežotām iespējām:
1) bērniem ar dzirdes traucējumiem,
2) bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem,
3) bērniem no sociālā riska grupām.
Visi šie skolēni sadarbosies projekta ietvaros, tādējādi radot dabisku vidi savstarpējai integrācijai un bērnu ar speciālām vajadzībām iekļaušanai.
Projektā paredzēts izglītot skolēnus dažādos ar vidi saistītos jautājumos, lai paaugstinātu viņu izpratni par vides izglītības un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem.

Projektā paredzēts izglītot skolēnus dažādos ar vidi saistītos jautājumos, lai paaugstinātu viņu izpratni par vides izglītības un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem.
Projekts ir tieši saistīts ar programmas Nordplus Junior mērķiem:
1) stiprināt savstarpējo Baltijas un Skandināvijas valstu sadarbību,
2) visās mobilitātēs tiks paredzēts laiks dalībnieku savstarpējai pieredzs apmaiņai, kontaktu veidošanai gan formālā, gan neformālā vidē, piemēram, nodarbībās un brīvajā laikā – ēdienreizēs, ārpus nodarbībām, lai skolēni projekta laikā iegūtos kontaktus turpina uzturēt arī pēc projekta beigām,
3) paredzēts, ka projekts būs inovatīvs – skolēni ne vien piedalīsies nodarbībās kā pasīvi dalībnieki, bet arī savu spēju robežās ar pedagogu atbalstu vadīs daļu nodarbību, ekskursijas pa skolu un tuvāko apkārtni utt.,
4) plānots, ka pēc šī projekta realizēšanas šie paši partneri kopīgi izstrādās nākamos projektu pieteikumus citās programmās, kā Erasmus+, balstoties uz šī projekta laikā apgūtajām
zināšanām un veiktajiem secinājumiem,
5) “labās prakses” piemēri tiks sagatavoti publicēšanai projekta darba – angļu – valodā un būs pieejami visiem partnerskolu kolektīviem un citiem interesentiem.
Projektā plānots iesaistīt 14-17 gadus vecus skolēnus.

Uz tikšanos pirmajā vizītē Valmierā jau šī gada septembrī!