Pieredzes apmaiņas seminārs

28. novembrī mūsu skolas pedagogi devās pieredzes apmaiņas seminārā uz Rīgas Valda Avotiņa pamatskolu – attīstības centru. Skola īsteno Speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem un Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar valodas traucējumiem.

Pedagogi iepazinās ar mācību darba organizāciju skolā, atbalsta personāla un logopēdu darbu. Logopēdu kabinetos iepazinās ar izstrādātiem metodiskiem materiāliem.

Skolā mācās trīs skolēni ar dzirdes traucējumiem. V.Avotiņa pamatskolas pedagogi vēroja mūsu skolas surdopedagoģes A.Tauriņas nodarbību ar skolēnu ar dzirdes traucējumiem.

Brauciena ietvaros apmeklējām Latviešu valodas aģentūru. Aģentūrā iepazināmies un iegādājāmies jaunākās grāmatas. Paldies Latviešu valodas aģentūrai par dāvinātām grāmatām un mācību līdzekli „Atver pasauli!”.

Vineta Ragēvičiusa