Pieredzes apmaiņa

26. aprīlī 8 mūsu skolas skolotāji, kas strādā ar skolēniem, kuriem ir smagi garīgās attīstības traucējumi, devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Rīgas 5. pamatskolu – attīstības centru, lai paplašinātu profesionālo redzesloku, gūtu iespēju palūkoties uz mācību procesa organizāciju, mācīšanos un mācīšanu nedaudz no cita aspekta.

Skolotāji bija gatavi ne tikai būt kā vērotāji, bet gan mācīties, iedvesmoties, analizēt un arī kaut ko pārņemt savā pedagoģiskajā darbībā un skolas vidē.

Rīgas skolā mūs laipni uzņēma Vita Ukase, šīs skolas direktora vietniece metodiskajā darbā. Mums tika dota iespēja ielūkoties skolas telpās, gaiteņos, brīnišķīgajā, plašajā sporta zālē. Varējām fotografēt, runāties ar skolēniem un skolotājiem, tika izstāstīts, kā tiek organizēts mācību darbs, skolas dažādu problēmu risināšanas stratēģijas un paņēmieni, sadarbība ar vecākiem.

Nevienu šis brauciens nav atstājis vienaldzīgu. Ir radušās daudz pārdomas par savu darbu, darba vidi, par to, kas ir nepieciešams, lai mācītu un mācītos.

I.Duģele, speciālo klašu metodiskās komisijas vadītāja