NVA atbalsts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Nodarbinātības valsts aģentūrā ir atbalsta pasākumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām:

Subsidētās darba vietas (Pasākumi noteiktām personu grupām) – bezdarbnieki* vecumā līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri absolvējuši speciālo izglītības programmu https://www.nva.gov.lv/lv/subsidetas-darba-vietas-pasakumi-noteiktam-personu-grupam-bezdarbniekiem;

Atbalsts darba attiecību uzsākšanai – atbalsts personām ar invaliditāti uzsākot darba attiecības https://www.nva.gov.lv/lv/atbalsts-darba-attiecibu-uzsaksanai .

Info grafikas par katru pasākumu:
Atbalsts darba attiecību uzsākšanai
Subsidētās darba vietas (Pasākumi noteiktām personu grupām)

Piedāvātajos pasākumos var saņemt:
Ergoterapeita konsultāciju – apsekos darba vietu un izvērtēs tās piemērotību veicamajam darbam;

Darba vietas pielāgošanu personai ar invaliditāti;

Surdotulka pakalpojumu – bezdarbniekiem ar dzirdes traucējumiem;

Atbalsta personas pakalpojumu – bezdarbniekiem ar garīga rakstura traucējumiem.

Ir iespēja saņemt individuālas un grupu karjeras konsultācijas, kurās Nodarbinātības valsts aģentūra sniedz plašāku ieskatu par piedāvātajiem pasākumiem un atbalstu karjeras plānošanā.

__________________________________________________________________
* Tiesības uz bezdarbnieka statusu pēc reģistrēšanās Nodarbinātības valsts aģentūrā ir personai, kura:
• nestrādā (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”);
• meklē darbu;
• ir darbspējīga un gatava nekavējoties stāties darba attiecībās;
• ir sasniegusi 15 gadu vecumu;
• nav sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kurai valsts vecuma pensija nav piešķirta (tai skaitā priekšlaicīgi);
• nav uzņemta pamatizglītības vai vidējās izglītības programmā klātienē;
• neveic komercdarbību vai tās komercdarbība apturēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
• neatrodas ieslodzījuma vietā, izņemot brīvības atņemšanas soda izciešanu atklātā cietumā, vai ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijā, kurā pakalpojumus pilnībā finansē no valsts vai pašvaldības budžeta.
Par darbspējīgu Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma izpratnē uzskatāma arī persona, kurai ir noteikta invaliditāte, izņemot gadījumus, kad Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir noteikusi 100 procentu darbspēju zaudējumu.

Linda Upmale
Nodarbinātības valsts aģentūras
Valmieras filiāles
Valkas Klientu apkalpošanas centra
Karjeras konsultante
Rīgas iela 13, Valka, Valkas novads, LV-4701
[email protected]
mob. tālrunis 25781478
www.nva.gov.lv

CV UN VAKANČU PORTĀLS:
https://cvvp.nva.gov.lv