“Mazais mākslinieks” noslēdzas

Mūsu projekts ir strauji tuvojies beigām, un ir pienācis laiks visu veikto darbību izvērtējumam – kas ir izdevies labi, ko vajadzēja darīt savādāk, kas varēja būt labāk, kas izdevās no iecerētā.

Lai rastu atbildes uz šiem jautājumiem, projekta komandas no Spānijas un Itālijas, kā arī mūsu komanda satikās Valmierā, Latvijā, uz noslēguma vizīti. Pavadījām 3 ļoti saturīgas un vērtīgas dienas, analizējot un izvērtējot projekta ieguldījumu mūsu pedagpgu profesionalitātē un tās ietekmi uz mērķauditorijas – skolēnu – personības izaugsmi.

Projektā izkristalizējās vairākas stiprās puses:

  •  izstrādāts “Labās prakses” materiālu apkopojums – katra organizācija iesniedza 2-3 savus labās prakses piemērus, kas tika apkopoti vienā datnē, lai ar piemēriem var iepazīties arī citu skolu pedagogi un  pielietot tos ikdienas darbā. materiāli veidoti pēc vienota parauga, lai tajos ir viegli orientēties – materiāla nosaukums, mērķis, darba gaita, nepieciešamie materiāli darbam,
  • izveidotas projekta mājaslapas katras organizācijas vietnē rezultātu izplatīšanai un sabiedrības informēšanai,
  • izveidota kopīga projekta mājaslapa, kurā var iepazīties ar projektā īstenotajām aktivitātēm un sasniegtajiem rezultātiem,
  • pedagogi, kas piedalījās projekta mobilitātes vizītēs Spānijā, Itālijā un Latvijā, apguva vairākas jaunas metodes, ko izmantot ikdienas darbā ar dažāda vecuma pirmsskolas un skolas vecuma bērniem,
  • pedagogi, kas piedalījās noslēguma konferencē Madridē, apguva teorētiskas zināšanas par mākslas pozitīvo ietekmi uz bērna presonības attīstību.

Kopumā uzskatām, ka projekts savu mērķi ir sasniedzis, un plānojam arī turpmāk kopīgi plānot organizēt dažādus ar izglītību saistītus projektus.