KARJERAS NEDĒĻAS aktivitātes

Karjeras Nedēļas  – 2022 aktivitātes VGV-AC !

Laikā no 17.-21.oktobrim Latvijas izglītības iestādēs norisinājās tradicionālā Karjeras Nedēļa “Uzņēmējspējas- Tavas superspējas!”

Arī mūsu skolas skolēni no 1.- 12.klasei aktīvi piedalījās dažādās Karjeras Nedēļas aktivitātēs , ar mērķi apzināties savas uzņēmējspējas un superspējas veiksmīgas nākotnes karjeras veidošanā, kā arī veicināt  izpratni par saistību starp skolā apgūstamajām zināšanām, prasmēm, uzņēmējspēju attīstīšanu un karjeras veidošanu. Pasākumu ietvaros tika īstenota karjeras izglītības integrēšana arī mācību procesā.

Karjeras Nedēļas aktivitātes veicināja skolēnu izpratni par to, ka uzņēmējspējas nav tikai spējas un prasmes radīt un vadīt uzņēmumu. Tās ir zināšanu,prasmju, attieksmes un rakstura īpašību kopums, kas nepieciešams veiksmīgas karjeras veidošanā ikvienā profesionālajā jomā. Skolēni guva atziņu, ka uzņēmējspējas var attīstīt skolā vai ārpusskolas nodarbībās un tās noderēs gan ikdienas situācijās, gan  nākotnes profesijā.

Visas nedēļas ietvaros skolēni meklēja atbildes uz jautājumu, kas ir uzņēmējspējas, kā arī centās novērtēt sevi un atrast savas superspējas, kuras uzsākt vai turpināt, attīstīt.Jaunāko klašu skolēni atbildes meklēšanā iesaistīja arī savus vecākus, ģimeni, pedagogus.

1.- 6. klašu skolēni  piedalījās aktivitātē “Izveido vārdnīcu!”, kurās skolēni skaidroja dažādus ar uzņēmējdarbību saistītus terminus, jēdzienus un estētiski noformēja izveidoto vārdnīcu, kas turpmāk būs pieejama ikvienam skolas bibliotekā. Īpaši paldies 1.a, 2/5. e, 4. /8.c, 4. a, 2. a, 4. /5. /6., 5. a, 2. /3. b, 3. a klases skolēniem un internāta skolotājiem.

6.-9. klašu skolēni  iesaistījās radošā aktivitātē “Biznesa pasaka”- gan individuāli, gan klase kopā izdomāja vienu pasaku ar laimīgām beigām .Īpašs paldies 6.a/6.b, 7., 7.a, 8./7.b un 9.a klases skolēniem par kopā radītām pasakām un spēju sadarboties  grupā. Liels paldies arī individuāliem pasaku autoriem- Patrīcijai Kļaviņai (8. a kl.), Megijai Briskai (8. a), un 9. klases skolēniem- Amandai Negerejai, Ancei Āboliņai, Amandai Ozolai, Parisai Upesjurei Lukšai,Melisai Slaidiņai, Letīcijai Vandai Graubicai, Reinim Hugo Brūvelim un Sindijai Liepiņai, kā arī internāta skolotājiem par veiksmīgu skolēnu motivēšanu un sadarbību ar mācību priekšmetu skolotājām.

Sociālo zinību stundās 7.-9. klašu skolēniem tika īstenota karjeras izglītības integrēšana  un skolēni aktīvi līdzdarbojās video mācībstundā  “Atklāj savas superspējas!”, kuras laikā  analizēja un vērtēja sevi, uz  darba lapām apkopojot  savas superspējas.

Visās klasēs notika arī audzināšanas stundas, kuras ietvaros 1.-12. klašu skolēni apkopoja savas superspējas, kas tika apkopotas plakātā “Mūsu Superspējas!” un  būs skolēniem aplūkojamas skolas zālē.

Arī vidusskolēni varēja piedalīties VIAA piedāvātās Karjeras Nedēļas aktivitātēs video mācību stundā “Iepazīsti savas superspējas un izmanto tās!”, piedalīties tiešsaistes diskusijā jauniešiem  “Kādas superspējas veidos manu nākotni?” un doties ekskursijā “Ciemos pie uzņēmēja!”, iepazīt reālu  uzņēmumu un tās darbību Valmierā “La Pizza Veloce and Kebab”.

 Kā arī jauniešiem ar dzirdes traucējumiem tika piedāvāta iespēja piedalīties tiešsaistes nodarbībā- diskusijā par nākotnes profesijām ar surdotulkojumu “Kāda varētu būt mana profesija?”

            Paldies arī tiem vecākiem, kas izmantoja iespēju un piedalījās VIAA tiešsaistes diskusijā “Kā palīdzēt bērnam atklāt savas superspējas?”.

            Paldies VIAA komandai, VAA projektu vadītājai Innai Purmalei, kā arī VGV-AC skolas vadībai un īpaši direktora vietniecei Inai Kursītei  par atbalstu Karjeras Nedēļas pasākumu koordinēšanā  un īstenošanā.

 Informāciju apkopoja pedagogs karjeras konsultants Lolita Eklone