Pētījumi par sociālo prasmju apguvi

Kā viens no projekta komandas uzdevumiem bija izpētes veikšana par šobrīd Latvijā un pasaulē pieejamiem pētījumiem par sociālo prasmju apguvi skolās. Jāteic, pētījumu un materiālu ir daudz, taču mēs izvēlējāmies atlasīt un prezentēt tos, kuri Latvijā ir veikti valsts mērogā un rezultāti ir salīdzināmi starptautiski.

Starptautiskā pētījumā Latvijas skolēniem augsti sasniegumi matemātikā | Izglītības un zinātnes ministrija (izm.gov.lv) 

https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/starptautiska-petijuma-latvijas-skoleniem-augsti-sasniegumi-matematika

Plānotie pētījumi

https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/starptautiska-petijuma-noskaidros-latvijas-skolenu-pilsoniskas-kompetences-limeni

tas pats EN IzM mājas lapā angļu valodā:  https://izm.gov.lv/en/highlights/4210-an-international-study-will-measure-the-level-of-civic-competence-of-latvian-students

Caurviju prasmes (skola2030.lv) 

https://www.skola2030.lv/lv/macibu-saturs/merki-skolenam/caurviju-prasmes

Plānotie rezultāti

https://likumi.lv/ta/id/303768#piel1

https://likumi.lv/ta/id/309597#piel1  

https://www.visc.gov.lv/lv/petijumi