Iekļaujošās izglītības konference “Iekļaut un iekļauties”

Valmieras Gaujas krasta vidusskolai – attīstības centram ir jauna, vērtīga tradīcija – skolēnu brīvdienās sadarbībā ar Valmieras novada izglītības pārvaldi organizēt mācības pedagogiem par iekļaujošo izglītību.

Un tā jau 2.konferencē ar nosaukumu “Iekļaut un iekļauties” diskutējām par to, kā prasmīgāk palīdzēt ikvienam skoēnam atrast savu vietu klasē un skolā, kā veiksmīgāk sasniegt savus mērķus.

Konferences ievaddaļā klausītāju interesi izraisīja Andras Rektiņas LU PPMF Izglītības zinātnes programmas doktorantes un LU  programmas “Mācītspēks” ekspertes kursā “Speciālā un iekļaujošā izglītība” nodarbība “Skolotājs kā “Šveices nazis” jeb kā veidot visiem skolēniem piemērotas stundasievads universālā dizaina izpratnē”. Dalībnieki tika iepazīstināti ar universālā dizaina pamatprincipiem un to izmantošanas iespējām ikvienā mācību stundā. Jēdzienu “universālais dizains” šobrīd izmantojam ne vien, runājot par vides pieejamību un materiāltehnisko resursu nodrošināšanu, bet galvenokārt par attieksmes maiņu, spēju saskatīt un nodrošināt katram skolēnam piemērotu mācību vidi.

Kārlis Strautiņš, IZM parlamentārais sekretārs, uzstājās ar prezentāciju “Skats uz iekļaujošo izglītību valstī”. Sarunas laikā klausītājiem bija iespēja iepazīties ar IZM līdz šim paveikto iekļaujošās izglītības atbalstam, dažādām programmām, nākotnes iecerēm.

Savukārt Babītes vidusskolas atbalsta komandas speciālās pedagoģes Daces Lapiņas nodarbība Ja dara, tad var izdarīt! Labās prakses piemērs iekļaujošās izglītības sistēmas nodrošināšanai Babītes vidusskolā” pārliecināja, ka, neraugoties uz dažādiem ierobežojumiem, ir iespējams rast skolas darbā dažādus resursus, lai palīdzētu mācību darbā iekļauties skolēniem ar dažādām īpašām vajadzībām. Dalībnieki atzinīgi novērtēja praktiskos piemērus, ar kuriem dalījās lektore.

Un noslēgumā ārste psihoterapeite Lelde Logina piedāvāja nodarbību “Emocionālie aspekti darbā iekļaujošās izglītības sistēmā”. Katrs konferences dalībnieks varēja samērot savas emocijas ar pārējiem un izrādījās, ka praktiski visi pedagogi, domājot par bērnu ar īpašām vajadzībām iekļaušanu klasēs, izjūt vienas un tās pašas emocijas – bezspēcību, neziņu, bailes. Dalībniekiem tika sniegti ieteikumi, kā parūpēties par savu labbūtību, lai nepiedzīvotu izdegšanu savā personiskajā un darba dzīvē.

Konferencē piedalījās 296 pedagogi no visas valsts – dalībnieki bija ieradušies pat no Rēzeknes, Daugavpils, Liepājas, Skaistkalnes, Vangažiem, Ropažiem, Rīgas, Gulbenes, Maltas un vēl daudzām Latvijas vietām. Tas priecē, jo norāda, ka mūsu piedāvātā tematika ir aktuāla.

Paldies visiem brīnišķīgajiem pedagogiem – konferences dalībniekiem – par aktīvu līdzdarbošanos pasākumā, pozitīvo atgriezenisko saikni, laba vēlējumiem! Paldies lektoriem par iedziļināšanos un spēju uzrunāt katru no mums! Paldies Valmieras sākumskola skolektīvam par laipno uzņemšanu!

Uz tikšanos nākamajā iekļaujošās izglitības konferencē rudenī!

Direktores vietniece Daiga Ramata