Digitalizēts individuālais plāns

No 2020.gada 1.septembra ir stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.556 “Prasības vispārējās izglītības iestādēm, lai to īstenotajās izglītības programmās uzņemtu izglītojamos ar speciālām vajadzībām”, kas nosaka kārtību un prasības, kādas izvirzāmas vispārējās izglītības iestādēm (turpmāk – izglītības iestādes), lai to īstenotajās pirmsskolas, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmās uzņemtu izglītojamos ar speciālām vajadzībām (turpmāk – izglītojamie).

Viena no šīm prasībām ir nepieciešamība izstrādāt skolēnam individuālo izglītības plānu. Ar mērķi atvieglot citu skolu pedagogiem darbu Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra metodiķi sadarbībā ar psihologu, logopēdu, sociālo pedagogu un speciālo pedagogu metodiskajām jomām ir Valmieras pilsētas pašvaldības IT speciālistiem ir izstrādājuši digitalizētu plānu, kas padarīs to skolām, pedagogiem un atbalsta komandām “draudzīgāku”- ir maksimāli samazināts manuāli ievadāmo datu apjoms, palielinātas standartizēto izvēļu iespējas, kā arī būs iespējams ģenerēt sagatavoto dokumentu tieši katram skolēnam. Šo plānu varēs izmantot visas Valmieras un novada skolas; jūnijā sāksies arī darbs pie šīs programmatūras pielāgošanas pirmsskolas izglītības iestādēs.