Vecāku sapulces pirmsskolai kopsavilkums

1.februārī pirmsskolas izglītības grupām (Jumaras ielā 9) notika vecāku sapulce. PALDIES visiem vecākiem, kuri ieradās uz to! Saprotot, ka daudzas ģimenes nedzīvo Valmierā un ierašanās uz vecāku sapulci nebija iespējama, sniedzam apkopotu informāciju, kas tika sniegta sapulces laikā, un citiem aktuāliem jautājumiem. Turpmāk tekstā informācija:

 1. Topošajiem pirmklasniekiem
 2. Par pedagoģiski medicīniskās komisijas apmeklējumu
 3. Informācijas apmaiņa
 4. pirmsskolas izglītības pakalpojuma pieejamība vasaras periodā.

1. Topošajiem pirmklasniekiem

2018.gada 1.septembrī mācības skolā jāuzsāk 2011.gadā dzimušiem bērniem, kā arī tiem 2010.gadā dzimušiem bērniem, kuri dārziņā palika vienu gadu ilgāk.

Ja bērnam, kuram šogad paliek 7 gadi, ir nepieciešams vēl vienu gadu ilgāk palikt dārziņā, tad vecāki dārziņā iesniedz iesniegumu un ģimenes ārsta izziņu vai psihologa atzinumu, kurā ir norādīta nepieciešamība vēl vienu gadu atkārtoti mācīties pirmsskolas izglītības programmu.

Aicinām vecākus jau savlaicīgi padomāt un aprunāties ar grupiņas skolotājām, un, ja nepieciešams, iesniegumu un ģimenes ārsta izziņu/psihologa atzinumu iesniegt līdz 28.februārim.

2. Par pedagoģiski medicīniskās komisijas apmeklējumu

Pedagoģiski medicīniskā komisija (turpmāk – komisija) ir jāapmeklē bērniem, kuriem:

 • ir beidzies iepriekšējais komisijas atzinumu termiņš;
 • skolā būs nepieciešama speciālā izglītības programma vai kādi noteikti atbalsta pasākumi.

Komisija ir jāapmeklē tajā pašvaldībā, kurā bērns ir deklarēts.

Skolotājas grupiņās informēs katru vecāku individuāli par nepieciešamību apmeklēt pedagoģiski medicīnisko komisiju, kā arī sniegs informāciju par dokumentiem, kādi ir jāsagatavo, iesniegšanai komisijā.

Informācijai par Valmieras komisiju http://www.valmiera.lv/lv/izglitiba/vidzemes_regiona_ieklaujosas_izglitibas_atbalsta_centrs/pedagogiski_mediciniska_komisija/

3. Informācijas apmaiņa

Lai veicinātu vecāku un iestādes informācijas apmaiņu, katrai grupiņai ir izveidots savs e-pasts:

2.grupas e-pasta adrese: bitite2@valmiera.edu.lv

3.grupas e-pasta adrese: bitite3@valmiera.edu.lv

4.grupas e-pasta adrese: bitite4@valmiera.edu.lv

5.grupas e-pasta adrese: bitite5@valmiera.edu.lv

6.grupas e-pasta adrese: bitite6@valmiera.edu.lv

7.grupas e-pasta adrese: bitite7@valmiera.edu.lv

8.grupas e-pasta adrese: bitite8@valmiera.edu.lv

9.grupas e-pasta adrese: bitite9@valmiera.edu.lv

10.grupas e-pasta adrese: bitite10@valmiera.edu.lv

11.grupas e-pasta adrese: bitite11@valmiera.edu.lv

12.grupas e-pasta adrese: bitite12@valmiera.edu.lv

Minētos e-pastus skolotājas izmantos, lai nosūtītu vecākiem informāciju par aktuāliem jautājumiem grupiņas un iestādes ikdienā, plānotiem pasākumiem un citiem kopīgiem un individuāli risināmiem jautājumiem. Arī vecāki uz šo e-pastu var sūtīt informāciju konkrētās grupas pedagogiem (pieteikt kavējumus u.c.).

Iestādes kopējais tālrunis: 26625535,  e-pasts: vgv@valmiera.edu.lv

Direktores Ivetas Kļaviņas e-pasts: iveta.klavina@valmiera.edu.lv , tālrunis 28388112

Pieņemšanas laiks (iepriekš saskaņojot konkrētu laiku pa tālruni 28388112):

trešdienās 08.00 – 17.00

piektdienās 08.00 – 17.00

Direktores vietnieces Ivetas Dobelnieces e-pasts: iveta.dobelniece@valmiera.edu.lv , tālrunis 64229600

Aicinām sekot līdzi aktualitātēm un notikumiem mūsu iestādes mājas lapā www.vgv.lv sadaļā Pirmsskola (šobrīd mājas lapā informācija nav pilnīga, tā vēl top).

 

4. Pirmsskolas izglītības pakalpojuma pieejamība VASARAS periodā*

 No 26.jūnija līdz 20.augustam iestāde būs atvērta un darbosies vasaras režīmā.

 • Grupiņu skaits atkarīgs no pieteikto bērnu skaita**.
 • Darba laiks no plkst. 07.00 – 19.00 (nedarbosies diennakts grupas).
 • Par pirmsskolas izglītības pakalpojuma nepieciešamību vasaras periodā vecāki 2018.gada maijā iestādē iesniedz iesniegumu, un starp vecākiem un iestādi tiek slēgts līgums.
 • Samaksa par vienu dienu par bērniem vecumā:

no 1 līdz 3 gadiem ir EUR 2,00;

no 4 līdz 7 gadiem ir EUR 2,28;

 • ja bērns iestādē uzturas nepilnu dienu, tad no noteiktās summas vecāki maksā:

75%, ja bērns ēd brokastis un pusdienas;

50%, ja bērns ēd pusdienas.

 • Par pakalpojumu vasaras periodā vecāki veic priekšapmaksu, ko iespējams maksāt pa daļām:

līdz 22.jūnijam 50% par pirmajām 4 apmeklējuma nedēļām;

līdz 22.jūlijam 50% par pirmajām 4 apmeklējuma nedēļām un 50% par otrām (nākamajām) 4 apmeklējuma nedēļām;

līdz 22.augustam atlikusī daļa (50%) par otrām 4 apmeklējuma nedēļām.

 • Pirmajā apmeklējuma dienā vecāki iestādē uzrāda maksājumu apstiprinošu dokumentu.

Iestādes apmeklējums vasaras periodā tiek atteikts vai pārtraukts līdz brīdim, kamēr vecāki ir nokārtojuši visas finansiālās saistības ar Valmieras pilsētas pašvaldību par pirmsskolas izglītības pakalpojumu.

 • Par pirmsskolas izglītības pakalpojumu bērniem, kuri ir deklarēti Valmierā, tiek piemērotas šādas atlaides***:

100% apmērā bērniem ar invaliditāti;

30% apmērā daudzbērnu ģimeņu bērniem;

50% apmērā bērniem no trūcīgām ģimenēm;

50% apmērā bērniem, kuriem nodibināta aizbildnība vai kuri ievietoti audžuģimenē, ja lēmumu par ārpusģimenes aprūpi ir pieņēmusi Valmieras bāriņtiesa.

 • Priekšapmaksa tiek atmaksāta vecākiem par tām dienām, kad bērns nav apmeklējis iestādi, tikai šādos gadījumos:

bērna saslimšana, par ko vecāki informē iestādi pirmajā saslimšanas dienā un ko vecāki apliecina, iestādē iesniedzot ārsta izziņu;

vecāku atvaļinājums, ko vecāki apliecina ar darba devēja izsniegtu izziņu, ko vecāki iestādē iesniedz pirms plānotās prombūtnes;

ja pakalpojums tiek pārtraukts, pamatojoties uz vecāku iesniegumu, kas iestādē iesniegts pirms plānotās prombūtnes.

 

* Pirmsskolas izglītības pakalpojums vasaras periodā tiek organizēts, pamatojoties uz Valmieras pilsētas pašvaldības domes 23.02.2017. lēmumu Nr.92 „Par kārtību, kādā Valmieras pilsētas izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, tiek nodrošināts pirmsskolas izglītības pakalpojums vasaras periodā”.

** Lai apzinātu bērnu skaitu, 2018.gada februārī iestādē tiek veikta vecāku aptauja. Aptaujas lapas ir pieejamas katrā grupiņā.

*** Vairāk informācijas par atlaidēm iespējams saņemt Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvaldē (Lāčplēša ielā 2, Valmierā).

Iestāde darbu ierastā režīmā atsāks 2018.gada 21.augustā!

Cerot uz veiksmīgu sadarbību,

Iveta Kļaviņa

01.02.2018.