Skolēni saņem individuālu atbalstu projekta PuMPuRS ietvaros

2020./2021.mācību gadā skola turpina dalību ESF projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai’’ (PuMPuRS).

1.semestrī projektā ir iesaistījušies 22 5.-12.klašu skolēni, kuri saņem individuālu konsultatīvu atbalstu – individuālu pieeju mācību satura izskaidrošanā matemātikas, latviešu valodas, ģeogrāfijas, vēstures un angļu valodas stundās, kā arī emocionāli psiholoģisku atbalstu. Atbalstu sniedz psiholoģe Iveta Kalna un 3 pedagoga palīgi – Alda Treija, Evija Krēmere un Gunita Bajāre.

Lai sadarbība starp skolēnu un skolotāju veidotos veiksmīga, paaugstinātos skolēna mācību sniegums un iesaiste skolas aktivitātēs, būtiska ir paša skolēna motivācija un vēlēšanās uzlabot savas sekmes.

Rezultātus, skolēnu un skolotāju atsauksmes par 1.semestra rezultātiem  un projekta aktivitāšu ietekmi uz tiem, apkoposim un izvērtēsim 1.semestra noslēgumā. Cerībā, ka projektā iesaistītajiem skolēniem būs uzlabojušies ne tikai vērtējumi mācību priekšmetos, bet arī motivācija un pārliecība par savām spējām.

Jau šobrīd tiek apzināti skolēni un pedagogi, kuri projektā vēlētos iesaistīties arī 2020./2021.m.g. 2.semestrī.

Daiga Kīna