Projekta pieteikums apstiprināts!

Human resources and self-development. Modern business - vector illustration

Daiga Ramata, projekta koordinatore

Valsts izglītības attīstības aģentūra apstiprinājusi projekta pieteikumu, un, sākot no 2019.gada augusta, 18 skolas pedagogi dosies papildināt savas zināšanas angļu valodā un dažādās ar speciālo pedagoģiju saistītās jomās.

Sagaidāmie rezultāti:

* pedagogiem apgūtas padziļinātas zināšanas par bērnu ar dažādām speciālās izglītības vajadzībām apmācību (autisma spektrs, fiziski traucējumi, dzirdes traucējumi, mācīšanās traucējumi u.c.) un skolas iespējām veidot šo bērnu vajadzībām piemērotu mācību,  emocionālo un fizisko vidi

* apgūta citu Eiropas valstu pieredze speciālās un iekļaujošās izglītības darba organizēšanā ar mērķi labāko pieredzi aprobēt un pielāgot skolas vajadzībām

* paaugstinājies angļu valodas zināšanu līmenis

* apgūtas zināšanas un pieredze, kā motivēt jauniešus ar speciālām vajadzībām aktīvāk iesaistīties mācību un ārpusstundu darbā, izmantojot personiskos resursus un iespējas

* izveidojies priekšstats par jauniešu ar speciālām vajadzībām apmācības veidiem un potenciālajām attīstības perspektīvām Latvijā un Valmierā

* būs apgūta starpkultūru komunikācijas prasme, iepazīta citu valstu kolēģu pieredze, veidota izpratne par kultūru un tradīciju daudzveidību un dažādību kā iespēju mācīties un mācīt