Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons

Tuvojas Latvijas simtgade. Daudz paveikts un daudz paveicamā. Labo darbu festivālam izvēlējāmies pieteikt vienu no darbības jomām, kura ir sevi pierādījusi ilgtermiņā, nodrošinājusi savu vietu kā tradīcija izglītības iestādē. Tā ir mūsu skolas vēstures apzināšana, pieminot un godinot tos cilvēkus, kuri veidojuši skolu, palīdzējuši tai tapt par vietu, kur zināšanas iegūst bērni ar dzirdes traucējumiem.

Kā galvenos darbības virzienus vēlamies izakcentēt  –  skolas muzeja darbs, tikšanās ar bijušajiem pedagogiem un bijušo skolas direktoru piemiņas vietu apkopšana, tādā veidā sekmējot bērnu un jauniešu piederību savai skolai un valstij, veicinot viņu pilsonisko līdzdalību un atbildību.

Laiki mainās, nomainījies skolas nosaukums, paplašinājies apgūstamo izglītības programmu skaits,  taču šo iepriekš minēto   tradīju turpināsim saglabāt arī nākošajā simtgadē.

Prezentācija Labo darbu maratons.

Skolas muzejs bilžu galerijā.

Direktores vietniece Ina Kursīte

13.03.2018.