Piedāvājam piedalīties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmās

Sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju 2019./2020.mācību gada 1.semestrī piedāvājam apgūt jaunas zināšanas 3 dažādās programmās (A):

1.Pirmsskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības veicināšana.

 • Izglītojamo ar dažāda veida funkcionāliem traucējumiem psiholoģiskās īpatnības. Psiholoģiskā atbalsta sniegšana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem. Sociālo prasmju apguve kā dusmu kontroles preventīvs mehānisms.
 • Fonētiskā ritmika kā viens no pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu runas mācīšanas paņēmieniem.
 • Pirmsskolas vecuma izglītojamo emocionālās un sociālās attīstības veicināšana.
 • Vārdu krājuma paplašināšanas iespējas bērna intelektuālās attīstības pilnveidē.
 • Dažādu sajūtu terapiju izmantošana kā viens no bērna emocionālās un fiziskās veselības stiprināšanas veidiem.
 • Dabas vides estētikas un silto smilšu spēļu nodarbības, bērna psihiskās, emocionālās un sociālās attīstības veicināšanai.
 • Fizisko kustību aktivitāte ikdienā kā priekšnoteikums bērna intelektuālās attīstības veicināšanai.

2.Bērnu ar dzirdes traucējumiem izglītošanas iespējas un integrācija vispārējās izglītības iestādēs

 • Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra darbība. Bērnu ar dzirdes traucējumiem integrācijas iespējas un situācija Latvijā. Problēmsituācijas bērnu ar dzirdes traucējumiem integrācijā,to risināšana. Labās prakses piemēri.
 • Dzirdes traucējumu rašanās iemesli, smaguma pakāpes un korekcijas iespējas. Dzirdes aparātu uzbūve, darbība, apkope.
 • Sociālo prasmju mācīšana – uzvedības problēmu profilakse skolēniem ar funkcionāliem traucējumiem.
 • Vieglā valoda, tās izmantošanas iespējas dažādu mācību priekšmetu stundās izglītojamiem ar dzirdes traucējumiem
 • Alternatīvu komunikācijas metožu izmantojums darbā ar izglītojamiem ar dzirdes traucējumiem. Programmas Symwriter 2 izmantošana izglītojamo ar dzirdes traucējumiem mācību un ārpusklases darbā.
 • Pedagoģiskās atbalsta sistēmas organizācija un darbība bērnu ar dzirdes traucējumiem apmācībā

3. Latviešu zīmju valoda

 • 120 stundu kurss zīmju valodas pamatu apguvei – ar bērna apkārtni un dažādām ikdienas sadzīves situācijām saistītu vārdu un frāžu lietojums. Daktils. Dažādu vārdšķiru vārdi. Teikuma uzbūve. Programmas apguvei paredzētas gan kontaktstundas, gan individuālā darba stundas.

Sīkāka informācija un pieteikšanās:

http://ejuz.lv/dzirdezimes

tel.26423136, 29195852, 64207667