Mutes un deguna aizsega lietošana

Saskaņā ar valdības lēmumu* no 4.novembra skolēniem no 13 gadu vecuma skolas koplietošanas telpās, kur satiekas skolēni no dažādām klasēm, ir jālieto mutes un deguna aizsegs – medicīniskā sejas maska, nemedicīniskā (higiēniskā vai auduma) sejas maska vai sejas vairogs.

Lūgums vecākiem nodrošināt bērnam individuālus mutes un deguna aizsegus.  Lūgums tos uz skolu līdzi ņemt vairākus, lai varētu savlaicīgi nomainīt (it sevišķi tas attiecas uz skolēniem, kuri uzturas internātā).  Nepieciešamības gadījumā, skola tos skolēniem izsniegs.

Mutes un deguna aizsegus var nelietot skolēni līdz 13 gadu vecumam un skolēni ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem izglītības programmā 21015911.

 

Vienlaikus aicinām vecākus sekot līdzi bērna gaitām ārpus skolas un pēc iespējas samazināt bērniem publisku vietu un pasākumu apmeklēšanu un visāda veida pulcēšanos, kā arī pārrunāt ar bērniem nepieciešamību atbildīgi ievērot drošības un piesardzības pasākumus gan skolā, gan ārpus tās.

Tāpat aicinām rūpīgi sekot līdzi bērna veselības stāvoklim un, konstatējot Covid-19 infekcijas slimību pazīmes, nekavējoties sazināties ar ģimenes ārstu un neapmeklēt skolu (par skolas kavējumu informējot internāta skolotāju)!

Ja bērnam ir konstatēta Covid-19 infekcija vai ja bērns ir bijis kontaktā ar Covid-19 inficētu personu, bērns nedrīkst apmeklēt skolu! Šādā gadījumā vecāku vai pilngadīga skolēna pienākums ir nekavējoties informēt internāta skolotāju vai skolas direktori (tālrunis: 28388112).

Informējam, ka, mainoties epidemioloģiskajai situācijai un valdības lēmumiem, skolā var tikt mainīti/pastiprināti drošības pasākumi, Covid-19 infekcijas ierobežošanai.

KOPĀ VARAM!

* Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 26.1 punkts.