Mācību procesa organizācija no 1.septembra

Skolēni ar slimības pazīmēm (klepus, paaugstināta ķermeņa temperatūra (drudzis), elpas trūkums) skolā netiek uzņemti!

Mācības 1.-6.klasēm un visiem izglītojamiem izglītības programmā 21015911 organizē klātienē (modelis A).

Mācības 7.-12.klasēm notiek 50% klātienē skolas telpās un 50% attālināti (modelis B). 7.-12.klases tiek sadalītas divās grupās, kas pa nedēļām savstarpēji secīgi mainās:

 1. grupa – 7.a (jeb agrāk 7.d klase), 9., 8., 11. klase – mācās klātienē visas pāra mācību nedēļas, attālināti – nepāra nedēļas;
 2. grupa – 7., 8.a (jeb agrāk 8.d klase), 9.a (jeb agrāk 9.d klase), 10., 12. klase – mācās klātienē visas nepāra mācību nedēļas, attālināti – pāra nedēļas.

Mācību darba organizācija skolēniem, kuri mācās adresē: Leona Paegles iela 20:

 1. uzskatāmi par vienu grupu;
 2. visas mācības tiek organizētas pēc plānotā stundu saraksta tikai adresē: Leona Paegles ielā 20;
 3. mācību priekšmetu “Mūzika”, “Sports”, kā arī individuālā darba skolotāji dodas pie skolēniem uz mācību stundām.

Mācību darba organizācija 1. – 4.klašu skolēniem un skolēniem izglītības programmā 21015911, kuri mācās adreses: Leona Paegles iela 5 sākumskolas korpusā:

 1. pirmā mācību stunda visām klasēm sākas vienā laikā, taču starpbrīžu garumi ir atšķirīgi un tos nosaka skolotājs;
 2. starpbrīžos skolēni uzturas klašu telpās; gaitenī dodas pēc grafika vai arī skolēni skolotāja pavadībā var doties pastaigās, rotaļās ārpus skolas telpām, ievērojot klases nošķirtību un sastāva nemainību;
 3. skolotāji, kuri māca atsevišķus mācību priekšmetus (piemēram, Angļu valoda, Sports), dodas pie skolēniem uz klases telpu;
 4. skolēni uz Mūzikas, Vizuālās mākslas, Datorikas, Dzirdes uztveres un individuālajām stundām dodas skolotāja pavadībā, ejot caur skolas pagalmu, ievērojot klases nošķirtību;
 5. skolotāji plāno un vada tādas mācību stundas kā Dabaszinības, Sports un citas āra vidē, ja tas saskan ar mācību stundas mērķi un sasniedzamo rezultātu.

Mācību darba organizācija 5. – 12.klašu skolēniem:

 1. mācību stundas pēc iespējas tiek veidotas blokos, to laikā skolēni starpbrīdī uzturas klases telpā;
 2. starpbrīžos starp mācību stundu blokiem skolēni atpūšas tiem norādītajā telpā, ievērojot klases vai grupas nošķirtību un nemainību;
 3. skolotāji plāno un vada tādas mācību stundas kā Dabaszinības, Sports un citas āra vidē, ja tas saskan ar mācību stundas mērķi un sasniedzamo rezultātu.

7. – 12.klašu skolēniem attālināto mācību laikā:

 1. 30 – 60% mācību stundas notiek tiešsaistē saskaņā ar mācību stundu saraksta laikiem. Par tiešsaistes nodarbībām skolēns tiek informēts klātienes mācību nedēļas laikā;
 2. mācību uzdevumi, stundas tēmas, tiešsaistes nodarbības ir apskatāmas izglītības iestādes mājas lapā vgv.lv sadaļā #MāciesMājās, kā arī sistēmā “E-klase”;
 3. konsultācijas mācību priekšmetā tiek plānotas klases ietvaros.

Ja skolēns atrodas pašizolācijā:

 1. skolēns turpina piedalīties mācību procesā attālināti, tostarp piedalās tiešsaistes nodarbībās;
 2. mācības tiek plānotas, ņemot vērā skolēna pašvadības prasmes;
 3. skolēni mācību darba uzdevumus, stundas tēmas, informāciju par tiešsaistes nodarbībām saņem sistēmā “E-klase”.

Ārpusstundu pasākumi:

 1. ārpusstundu pasākumi (interešu izglītības nodarbības, mācību ekskursijas, pārgājieni, brīvā laika aktivitātes) katrai klase/grupai tiek organizēti atsevišķi (cik vien iespējams āra vidē), ievērojot klašu/grupu distancēšanās nosacījumus;
 2. brīvajā laikā pēc iespējas tiek mazināta 5. – 12. klašu skolēnu vairākkārtēja došanās ārpus skolas teritorijas;
 3. brīvajā laikā skolēni atrodas savās guļamistabās, klašu telpās, ārpus telpām, koplietošanas telpās, skolas teritorijā, ievērojot klases/grupas principu, kā arī apmeklē interešu izglītības nodarbības, nepieļaujot drūzmēšanos un ievērojot ne mazāk kā 2 metru distanci un citus piesardzības pasākumus.
 4. sabiedriskajā transportā skolas darbinieki un skolēni lieto sejas maskas vai mutes un deguna aizsegus.

Internātā:

 1. Internātā koplietošas telpas tiek izmantotas, ievērojot personu, klašu/grupu distancēšanos.
 2. Koplietošanas telpās ir pieejams silts ūdens un ziepes roku mazgāšanai vai roku dezinfekcijas līdzeklis.
 3. Telpās tiek izvietota pieejama un skaidri salasāma informācija ar atgādinājumu par higiēnu.
 4. Skolas darbinieki rūpīgi tīra visas virsmas, it īpaši koplietošanas virsmas.
 5. Skolēnu guldināšanā ievēro principu “galva pret kājām”.

Vecāku un citu tuvinieku uzturēšanās skolā:

 1. skolēnu sagaidīšana un pavadīšana notiek pie skolas ārdurvīm. Skolēna adaptācijas periodā (viens mēnesis) vecākiem ir atļauts pavadīt līdz garderobei tos 1.-4.klašu skolēnus, kuri 2020./2021.mācību gadā uzsāk mācības mūsu skolā;
 2. individuālas tikšanās ar pedagogiem, ārstniecības personām iepriekš ir jāsaskaņo. Tās tiek organizētas atsevišķā telpā, tiekoties ne vairāk kā ar vienu apmeklētāju (izņemot vienas mājsaimniecības locekļus), nodrošinot dezinfekcijas līdzekļu pieejamību;
 3. vecāku tikšanās ar skolas ārstniecības personām ir pieļaujama skolas veselības punktā, iepriekš savstarpēji saskaņotā laikā;
 4. organizējot vecāku sapulces skola nodrošina dalībnieku reģistrāciju (reģistrējamā informācija – dalībnieka vārds, uzvārds, kontakttālrunis);
 5. skolēna tuviniekiem, ienākot skolas telpās, ir pienākums sniegt nepieciešamo informāciju apmeklējuma reģistrēšanai, kā arī dezinficēt rokas, ieturēt ne mazāk kā 2 metru distanci, bez pamatotas nepieciešamības neuzturēties skolas telpās un ievērot citus skolas noteiktos piesardzības pasākumus.

Kārtība, kādā tuvinieki apmeklē internātā dzīvojošos skolēnus:

 1. katru apmeklējumu saskaņo iepriekš ar internāta skolotāju;
 2. katru apmeklējumu reģistrē. Reģistrējamā informācija – apmeklētāja vārds, uzvārds, kontakttālrunis, apmeklējuma mērķis;
 3. apmeklējums notiek atsevišķā telpā, tiekoties ne vairāk kā ar vienu apmeklētāju (izņemot vienas mājsaimniecības locekļus), nodrošinot dezinfekcijas līdzekļu pieejamību.

Skolēnu ēdināšanas organizēšana:

 1. 1.-9.klašu skolēni ēd skolas ēdamzālē;
 2. 10.-12.klašu skolēni 2.brokastis ēd skolas ēdamzālē, pārējās ēdienreizes – vidusskolas internāta sociālo prasmju attīstības telpā (adresē: Leona Paegles iela 20);
 3. skolēni 21015911 programmā, kuri mācās adresē Leona Paegle iela 20, ēd klašu telpās;
 4. skolēnus uz ēdamzāli pavada un vienlaikus uzrauga roku dezinfekciju vai roku mazgāšanu, distances ievērošanu starp klasēm:
  • uz 1. brokastīm nakts aukles;
  • uz 2. brokastīm skolotājs, pie kura bijusi mācību stunda;
  • uz pusdienām un vakariņām internāta skolotāji;
  • sestdienās un svētdienās uz visām ēdienreizēm izglītojamos pavada internāta skolotāji pēc grafika;
 5. pie viena galda ēd viena klase/grupa. Ēdamzālē galdus izvieto 2 metru attālumā vienu no otra;
 6. lai nodrošinātu klašu nošķirtību un distances ievērošanu, skolēnu ēdināšana tiek organizēta pēc atsevišķi noteikta grafika;
 7. ēdiens tiek uzlikts uz katras klases kopgalda;
 8. ēdamzāles uzkopšanu, koplietošanas virsmu dezinfekciju pēc katras klases/grupas ēdienreizes nodrošina ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs.

 

Mācību un ārpusstundu laikā, internātā stingri tiek ievēroti epidemioloģiskās drošības pasākumi!

 

Ja skolēnam, atrodoties skolā, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (klepus, paaugstināta ķermeņa temperatūra (drudzis), elpas trūkums):

 1. skolēnu izolē atsevišķā telpā līdz brīdim, kamēr izglītības iestādē pēc izglītojamā ierodas vecāki;
 2. nodrošina pieaugušā klātbūtni, ja nepieciešams (pieaugušais, kurš kontaktējās ar skolēnu pirms tam);
 3. nodrošina sejas aizsega lietošanu (skolēnam – mutes, deguna aizsegs/maska, pieaugušajam – medicīniskā sejas maska);
 4. informē vecākus, kuri nekavējoties (bez kavēšanās) ierodas pēc skolēna. Vecāki telefoniski sazinās ar ģimenes ārstu;
 5. skolēns skolā atgriežas saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem (skolā jāiesniedz ārsta izziņa).

Ja tiek konstatēti nopietni veselības traucējumi (lēkmjveida klepus, paaugstināta ķermeņa temperatūra virs 38,5O C, izteiktas sāpes krūtīs, elpas trūkums) tiek izsaukta Neatliekamās medicīnas palīdzība (112).

 

Vecākiem un skolēnam (ja pilngadīgs) nekavējoties ir jāinformē skolas direktore Iveta Kļaviņa (tālrunis 28388112), ja skolēnam konstatēta Covid-19 infekcija!

Vecākiem un skolēnam (ja pilngadīgs) ir jāinformē savas klases internāta skolotāja, ja skolēns ir bijis ārvalstīs.

Ja skolēnam vai vecākam ir konstatēta Covid-19 infekcija, tad personai ir pienākums ievērot izolāciju, mājas karantīnu vai pašizolāciju atbilstoši Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktajam.

Atbildīgās personas:

 • par mācību darbu – Līga Vaite (e-pasts: liga.vaite@valmiera.edu.lv, tālrunis: 26564092)
 • par ārpusstundu darbu – Ina Kursīte (e-pasts: ina.kursite@valmiera.edu.lv, tālrunis: 29535243)
 • par epidemioloģisko drošību, ēdināšanu – ārste (pediatre) Baiba Allika (e-pasts: baiba.allika@valmiera.edu.lv, tālrunis: 29420071)

Mācību procesa organizēšanas kārtība Valmieras Gaujas krasta vidusskolā – attīstības centrā

COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumu kārtība Valmieras Gaujas krasta vidusskolā – attīstības centrā