„Kopā varam” – Gaujas krasta vidusskola dalās pieredzē

Ar skolas devīzi un direktores I.Kļaviņas prezentāciju par skolu sākām pieredzes apmaiņas semināru Valmieras Gaujas krasta vidusskolā 8. oktobrī. Pie mums viesojās kolēģi no Lietuvas – Viļņas Psihosociālā darba un integrācijas centra, Nedzirdīgo izglītības centra, cilvēku ar speciālām vajadzībām NVO – un Latvijas Pieaugušo izglītības asociācijas. Vizīte notika programmas Erasmus+ ietvaros, lai iepazītos ar skolas darbību, piedāvātajām izglītības programmām un darbu jauniešiem ar dzirdes traucējumiem integrācijā.

Viesi ieinteresēti klausījās attīstības centra speciālistu sagatavotās nodarbības, sākot ar Dainas Liepiņas  sagatavoto stāstījumu “Attīstības centra darbība”, kura laikā tika sniegta informācija par dažādiem attīstības centra darbības virzieniem, sniegtajiem pakalpojumiem, izstrādātajām programmām, sadarbību ar dažādām izglītības iestādēm Latvijā un ārpus tās; Ievas Želves stāstījums “Skolas ieguldījums surdopedagoģijas attīstībā valstī” pārsteidza un nodemonstrēja skolas unikalitāti – valsts līmenī izstrādātajiem materiāliem un dalību jaunās nacionālās enciklopēdijas tapšanā; Asjas Tauriņas “Materiāli logopēdijas nodarbībām” ieinteresēja ar bagātīgo materiālu klāstu un detalizētiem norādījumiem to pielietošanā; Egitas Eglītes “Interesanti paņēmieni gramatikas apguvei” aizrāva klausītājus tā, ka visi jau bija gatavi darboties un apgūt latviešu valodas pamatlikumus, savukārt  Uldzes Strazdiņas nodarbībā   “Jauniešu ar dzirdes traucējumiem izglītība un nākotne” viesi tika iepazīstināti ar statistiku par skolas absolventu darba gaitām, piemērotas profesijas apguvi un dažādiem aspektiem integrācijai sabiedrībā. Un kas gan būtu skolas apmeklējums, ja neiepazītos ar bērniem? Līgas Grāpēnas  “Muzikāli ritmiskas nodarbības bērniem ar dzirdes traucējumiem” laikā otrklasnieki nodemonstrēja, ko viņi prot un var, un labprāt uzņēmās skolotāju lomu. Skolas un PII apskates laikā viesi izteica apbrīnu par gaumīgi un skaisti noformētajām telpām, bērnu darbiem, pedagogu un darbinieku ieguldījumu vides labiekārtošanā un atbalsta sniegšanā bērniem ar dažādām speciālām vajadzībām. Kopā veidojās saturīga un abpusēji bagātinoša diskusija par šobrīd populāro iekļaujošās izglītības tematiku, sadarbību ar ģimenēm, sabiedrību, dažādām iestādēm.

Un, protams, noslēgumā skolotāju U.Strazdiņas, A.Reinertes, J.Kraujas un L.Grāpēnas veidotais koncerts, kas izraisīja neslēptas emocijas viesu acīs un patiesu vēlmi tikties vēlreiz, lai sākto sadarbību turpinātu. Par to arī šobrīd domājam, strādājam, meklējam kopīgus pieturas punktus, jo mums vēl ir tik daudz ko dot ne tikai savā valstī, bet arī ārpus tās robežām.

Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra
direktores vietniece Daiga Ramata
10.10.2018.