Jelgavas Spīdolas valsts ģimnāzijas apmeklējums

4. novembrī 4 mūsu skolas skolotājas piedalījās Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas direktora vietnieka mācību darbā un pedagogu tālākizglītības un metodiskā centra vadītāja Māra Bušmaņa organizētajā pieredzes apmaiņas braucienā uz Jelgavas Spīdolas valsts ģimnāziju.

Spīdolas ģimnāziju visus 22 pastāvēšanas gadus visvairāk raksturo tieši trīs skolas galvenās prioritātes:

  • BRĪVĪBA UN PATSTĀVĪBA – skolā valda garīga brīvība, sapratne un sirsnība starp skolēniem un skolotājiem, kā arī mācību un sadzīves process tiek veidots pamatojoties uz ieskaišu sistēmu un lielu skolēnu atbildību un patstāvību, organizējot skolas ārpusklases dzīvi. Šī patstāvība palīdz labāk sagatavoties mācībām augstskolā un konkurencei darba tirgū (viens no brīvības, patstāvības un atbildības audzinātājiem ir fakts, ka skolā nav zvana).
  • RADOŠI SKOLOTĀJI, kuri ar savu aktivitāti un enerģiju spēj aizraut skolēnus, iesaistīt dažādās mācību un ārpusskolas aktivitātēs. Skolotāju atbildību un profesionalitāti raksturo augstie skolēnu mācību sasniegumi (ap 80% skolēnu valsts pārbaudes darbos iegūst A,B,C līmeņus). Ārpus mācību procesa skolēni tiek mudināti iesaistīties un piedalīties visdažādākajos konkursos un aktivitātēs, kur tiek iegūti labi rezultāti.
  • REĢIONĀLS RAKSTURS – jau kopš dibināšanas skolai nav sava mikrorajona, bet ir reģionāls raksturs, jo trešā daļa skolēnu Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā iestājas no citām pašvaldībām.

Cilvēks senatnē uzskatīja, ka pasaule turas uz trīs vaļiem, bet Spīdolas ģimnāzija šodien stingri balstās uz trīs pamatelementiem: valodām, sociālajām (tai skaitā ekonomikas) zinībām, un dabaszinātnēm. Uz šiem vaļiem tiek balstītas skolas piedāvātās izglītības programmas: Humanitārā un sociālā virziena programma, Profesionāli orientētā komerczinību programma un Vispārizglītojošā virziena programma.

Mums bija interesanti piedalīties kolēģu vadītajās stundās un sarunās, pasmelties jaunas idejas, pozitīvas emocijas.

Atpakaļceļā mums bija iespēja apmeklēt Žaņa Lipkes muzeju, kur apskatījām ekspozīciju, noklausījāmies cilvēcisku, jauku gides Maijas stāstījumu.

Skolotājas A. Rozenberga, D. Lediņa, I. Bankava, M. Paegle