Iekļaujošā izglītība Portugālē

Agnese Dzērve, internāta skolotāja

Iekļaujošā izglītība Portugālē:  Teaching Principles and Methods in Inclusive
Education

Kad pie mums Latvijā ziema vēl bija pilnbriedā, es devos uz Portugāli iepazīties ar iekļaujošās izglītības pamatprincipiem viņu zemē un apgūt pieredzi, kā bērni ar speciālajām vajadzībām tiek iekļauti masu skolās.

Sākumā mēs visi viens ar otru iepazināmies, prezentējām savu valsti un katrs no mācību dalībniekiem iepazīstināja ar savas valsts izglītības sistēmu un skolu, kurās strādā. Mēs bijām neliela grupa, tāpēc ļoti daudz uzmanības varējām veltīt Portugāles izglītības sistēmai, kā arī apmeklēt vairākas izglītības iestādes un attīstības centrus.

Pirms apmeklēt dažādas skolas klātienē, lektori mūs iepazīstināja ar Portugāles izglītības sistēmu, stāstīja gan par iekļaujošās izglītības pozitīvajām, gan negatīvajām iezīmēm, kā arī par valsts un Eiropas atbalstu iekļaujošās izglītības veicināšanā.

Skolēni ar īpašām vajadzībām tiek pilnībā nodrošināti gan ar nepieciešamo personālu, gan arī ar tehniskajiem palīglīdzekļiem. Mācības notiek kopā ar masu skolas bērniem, un tikai dažas stundas nedēļā notiek individuāls darbs pēc speciālās izglītības programmas. Katram skolēnam ar īpašām vajadzībām klasē tiek nodrošināts asistents, kurš ir skolēna individuāls atbalsts dažādās situācijās. Skolās ir daudz fizioterapijas pasākumu, kā arī daudz praktisko nodarbību, kurā skolēni darbojas pēc savām spējām. Klases ir samērā lielas, taču, neskatoties uz to, tajās tiek iekļauti ar bērni ar smagiem attīstības traucējumiem.

Pozitīva iezīme ir atbalsta grupu nodrošināšana vecākiem, kuriem ir bērni ar speciālām vajadzībām. Viņi satiekas vairākas reizes nedēļā, sniedz atbalstu viens otram, kā arī šajās grupās tiek piesaistīti dažādi speciālisti, kas sniedz konsultācijas neskaidros jautājumos un atbalsta skolēnus.

Skolās bērniem ar īpašām vajadzībām tiek nodrošināta vispārēja pašapkalpes iemaņu apguve, klases telpa ir sadalīta zonās, un skolēni tur jūtas kā mājās, jo ir pieejams pilnīgs aprīkojums, lai iemācītos par sevi parūpēties.

Skolēniem ar smagiem attīstības traucējumiem tiek nodrošināts pilnīgs tehniskais aprīkojums, lai bērns varētu pēc iespējas veiksmīgāk iekļauties sabiedrībā un komunicēt ar citiem sabiedrības locekļiem (dažādas palīgierīces, dažādu veidu datori, klaviatūras utt.)

Man ļoti prātā ir iespiedies, cik ļoti portugāļu cilvēki ir labsirdīgi, atklāti un atvērti. Un ar kādu mīlestību un rūpību viņi izturas pret jebkuru skolas bērnu. Skolas ir lielas, bērnu ir daudz, bet katrā klasē valda ģimeniska gaisotne, mājīgs iekārtojums, ļoti daudz uzskates materiālu un bērnu darbu pie sienas. Tas rada iespaidu par raibu mozaīku, bet skolēnos veido apziņu, ka viņš ir īpašs, neskatoties uz savām individuālajām īpatnībām.

No šī brauciena es guvu milzīgi daudz pozitīvas enerģijas un pieredzes, kā arī iepazinos ar fantastiskiem cilvēkiem.