Audzināšanas darba konference

Oktobra brīvlaikā 12 mūsu skolas internāta skolotāji un pulciņa skolotāji piedalījās audzināšanas konferencē ,,Vērtīborientācija audzināšanas procesā skolā”.

Dalībnieki noklausījās lekciju ,,Virtuālā pasaule kā Greizais spogulis”, kur tika izskaidrotas sociālo tīklu izkropļotas vērtības un sniegta izpratne par patieso.

Visiem bija iespēja piedalīties divās darba grupās. Tika pārrunāts – ,,Vērtības ir dzīve”, ,,Vērtības sistēmas veidošana”,,,Ar savām rokām no sirds” u.c.

Audzināšanas process notiek gan stundās, gan ārpusstundu darbā.MK noteikumos Nr.480 ir noteikti galvenie 12 izkopjamie tikumi. Galvenā atziņa  – vērtības un tikumus izkopj, pedagogiem un izglītojamajiem iedzīvinot tikumus savstarpējās attiecībās un pilnveidojot savu vērtības sistēmu.Tikumi veidojas, stiprinot ieradumus.

Direktores vietniece Ina Kursīte