Ar skolu iepazīstas Liepājas Universitātes studentes

16. maijā Valmieras Gaujas krasta vidusskolā – attīstības centrā ieradās 11 Liepājas Universitātes 2. kursa studentes, lai iepazītos ar bērnu ar dzirdes traucējumiem valodas veidošanas, dzirdes uztveres attīstīšanas un izglītošanas metodēm.

Mācību stundas rādīja skolotājas Zoja Banga, Sniedze Gubina, Gaida Stankeviča, Sintija Lapsa, Vineta Ragēvičiusa, Tatjana Lūkina un Ina Bankava. Studentes atzinīgi novērtēja gūto pieredzi, priecājās par redzēto darba metožu daudzveidību, skolotāju prasmi piesaistīt un noturēt bērnu uzmanību.

Studentes aktīvi  iesaistījās arī  Vinetas Ragevičiusas vadītajā 1. – 4. klašu runas  rosmes nodarbībā, kas skolā notiek 1X mēnesī

Pirmsskolas izglītības grupā attīstības centra metodiķe Uldze Strazdiņa iepazīstināja nākamās ļogopēdes ar bērnu ar dzirdes traucējumiem apmācības pašiem pirmssākumiem, viņas vēroja šo bērnu nodarbības videoierakstos, priecājās par ģimenisko vidi grupā.

Par bērnu ar dzirdes traucējumiem integrāciju vispārējās izglītības iestādēs studentēm pastāstīja direktora vietniece Daina Liepiņa.

Direktora vietniece Daina Liepiņa
18.05.2018.