Apstiprināts ASV vēstniecības grants projektu konkursā!!!

ASV vēstniecība ir apstiprinājusi projektu konkursam iesniegto projektu ” The Next Step”.

Projekta mērķi:

* veidot sabiedrībā objektīvu izpratni par bērniem un pieaugušajiem ar speciālām vajadzībām  – dažādām veselības problēmām, slimībām, to izpausmēm,

* informēt un apmācīt dalībniekus, kā konstruktīvi veidot dialogu ar šiem cilvēkiem un viņu ģimenēm, kā sniegt atbalstu,

* apgūt dažādus veidus, kā preventīvi strādāt ar tuvākajiem tieši iesaistītajiem cilvēkiem – kā novērst ģimeņu un pedagogu izdegšanu un kā atrast resursus,

* veidot vienotu izpratni par personu ar  speciālām vajadzībām iespēju apgūt izglītību, iekļauties darba tirgū un integrēties sabiedrībā,

* iepazīties ar uzņēmēju piedāvātajām iespējām personām ar speciālām vajadzībām  iesaistīties darba tirgū,

* uzlabot  saikni ar valsts un pašvaldības institūcijām, savstarpēji apmainoties ar informāciju par piedāvātajām iespējām un pakalpojumiem,

* aktualizēt sadarbību ar nevalstisko sektoru,

* aktivizēt informācijas apmaiņu starp visām ieinteresētajām pusēm,

* rast risinājumus, kā iespēju robežās novērst personu ar speciālām vajadzībām  traucējumiem diskrimināciju, izstrādājot vienotu pieeju uzņēmumos un sabiedriskās iestādēs,

* analizēt veidus un risinājumus personu ar speciālām vajadzībām  motivēšanai izglītības līmeņa paaugstināšanai, papildus prasmju apguvei.

 

2)plānotais dalībnieku skaits – 45, pamatā no Valmieras un apkārtējiem novadiem, pedagoģiskie darbinieki no Valmieras pilsētas un novadu skolām, atbalsta personāls no Valmieras un  apkārtējo novadu skolām, Valmieras un apkārtējo novadu  pašvaldību sociālo dienestu pārstāvji, bērnu un jauniešu ar speciālās izglītības vajadzībām ģimenes locekļi un citas ieinteresētās personas.