Pirmsskolas pedagogi dalās pieredzē

2018.gada 7.februārī Valmieras Gaujas krasta vidusskolas-attīstības centra (turpmāk – Skola) pirmsskolas grupās, Jumaras ielā 9,  notika Labās prakses un pieredzes apmaiņas seminārs “Latviskās dzīveszinas izpēte un atklājumi “Sveces svečojas””.  Semināru apmeklēja Valmieras pilsētas un Burtnieku novada pirmsskolas izglītības pedagogi.

Dalīšanās ar savstarpējās vērošanas pieredzi ir viena no kompetencēm kā pilnveidot pedagogu profesionalitāti. Skolas pirmsskolas grupu skolotājas un speciālie pedagogi rādīja kolēģēm pašu uzfilmētu materiālu par to, kā pirmsskolas ikdienas rotaļdarbībās un pedagoģiskās korekcijas darbā uz kompetencēm  balstītu mācību saturu  apgūst bērni ar dažādām speciālām vajadzībām.

Lai sasniegtu nepieciešamo rezultātu, viens no nosacījumiem ir ievērot katra bērna intereses, individuālās spējas, attīstības līmeni un veselības stāvokli.  Ņemot to vērā, skolotājai pārdomāti  ir jāizvēlas vai  jāpagatavo izdales materiāls  konkrētam bērnam, ar kuru darbojoties tiks sasniegts plānotais rezultāts. Darba organizācijas forma   ir individuāls darbs, darbs  nelielās apakšgrupās vai patstāvīgā darbība  – interešu centros. Rezultātu sasniegšana notek  atbilstoši katra bērna individuālajām spējām un pedagogu, atbalsta personāla, mūzikas un sporta skolotāju sadarbības rezultātā.

Seminārā skolotāji iepazinās arī  ar  mūsu pedagogu pagatavoto izdales materiālu izstādi, kā arī  praktiski darbojās radošajā darbnīcā  – sveču liešanā.

Atgriezeniskās saite: pēc vērojumiem   kolēģes no vispārizglītojošajām iestādēm  izteica atzinīgus vārdus  mūsu iestādes pedagogiem par  radošo izdomu, par augsto profesionalitāti un pacietību strādājot ar bērniem ar speciālām vajadzībām  un novērtēja, ka ļoti akcentēta ir bērnu  praktiskā darbošanās. Pārliecinājās, ka rezultāta sasniegšanā  ļoti svarīga ir  savstarpējā  sadarbība gan ar citiem pedagogiem, gan ar atbalsta personālu.

Paldies visiem skolotājiem par radošumu, uzdrīsktēšanos un sadarbību!

Direktores vietniece izglītības jomā  Iveta Dobelniece